Ticari Kiralama Teknik ve Dekorasyon Şartnamesi Örneği

Konu, 'Ticari (Ofis-Mağaza-Otel-Avm-Hastane-Fabrika-Depo)' kısmında tarik tarafından paylaşıldı.

 1. tarik

  tarik Daimi Üye


  ………………TEKNİK ve
  DEKORASYON ŞARTNAMESİ
  1


  İÇERİK
  1.
  GENEL
  1.1
  Genel
  1.2
  Terimlerin Tanımlanması
  2. PROJELER
  3. TASARIM ETAPLARI
  4. MAĞAZA CEPHELERİ
  4.1 Cephe Kriterleri
  4.2 Reklam Tabela Sistemi
  5. MİMARİ KRİTERLER
  6. MEKANİK TESİSATI
  7. ELEKTRİK TESİSATI
  8. YÜKÜMLÜLÜK VE NİZAMLAR

  8.1 Genel Yükümlülükler
  8.2 Şantiye Nizamları
  9. İLGİLİ BİRİMLER

  10. SON SÖZ
  1 1. GENEL
  1.1 Genel
  ‘Kiracı Teknik ve Dekorasyon Şartnamesi’ kiracının
  kullanımına sunulmaktadır. İşbu şartname Kira Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir
  parçasıdır. Bu şartname, Ticari alan’nde kiralanan alanın, Kiralayan
  tarafından hangi kriterlerde inşası ile sonlandırılıp kiracıya teslim
  edileceğini ve Kiracı’nın dekorasyonda uyması gereken kriterleri belirler.
  Yapı işleri ve kira anlaşması
  süresince Kiracı, kendisi ve onun için çalışan kişilerin tasarım kurallarına,
  Kiralayan tarafindan konan veya resmi makamlarca zorunlu kılınan kurallara
  uyulmasından sorumludur. Projenin gerçekleşmesi sırasında Kiralayan’ın tasarım
  kurallarında değişiklik yapabileceği dikkate alınmalıdır. Kullanım izni ve
  resmi makamların öngördüğü izinler Kiracı tarafından kendi sorumluluğunda olmak
  üzere alınmalı ve Kiralayan’a ibraz edilmelidir. Kiracı ancak; dekorasyon ,
  elektrik ve mekanik projelerin onaylanmasından sonra mağazayı teslim alıp
  dekorasyona başlayabilir.
  Teknik
  Şartname’deki kriterlere, işyeri için gerekli onayları almak ve daha sonra tamamlanmasını hızlandırmak için
  uyulması gerekir. Bu kriterler (inşaat, mekanik, elektrik, malzemeler,
  renkler, iç dekorasyon ve aydınlatma) çalışanların ve/veya üçüncü kişilerin
  güvenliği, çalışanların ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararların tazmini
  ile de ilgilidir.Bütün
  Kiracılar bu kriterlere uymalıdır. Dekorasyon
  işlerinin, teknik şartnamedeki hükümlere uygun olarak yapılması gerekmektedir.
  İşler, her an mali ve mesleki mesuliyet sigortasının mevcudiyetini ve kendisine
  düşen primlerin ödenmiş olduğunu tevsik etmekle mükellef bulunan, uzman bir
  şantiye şefi tarafından idare edilmelidir. Kiracı’nın
  şantiye şefi, Kiralayan ya da onun temsilcileri tarafından talep ve tertip
  edilen her türlü araştırma ve koordinasyon toplantılarına katılmak zorundadır.
  Bu toplantıların amacı; özellikle muhtelif ilgililerin çalışmaları için gerekli
  bilgileri toplamak ve Kiracı’nın şantiye şefinin ilk projelerine nazaran
  yapılması muhtemel gerekli revizyonları tespit etmektir. Mezkur
  kontrolün, danışılan Kiralayan ya da Kiralayan’ı temsil eden kişi yada
  kuruluşların her ne surette olursa olsun sorumluluğunu gerektiremeyeceği gibi
  Kiracı’yı, onun nam ve hesabına icra edilen işlerin mesuliyetinden muaf
  tutmayacağı sarahaten belirtilmektedir. Kiracı’nın
  yükümlülüğünde olan işler, Kiralayan’ın Kiracı’ya yapacağı mağaza teslimi
  ihbarında belirtilecek olan, Ticari alan’nin halka açılışı için öngörülen
  tarihinden en geç 48 saat once tamamlanmış olacaktır. Bu tarihten sonraki
  gecikme, Kiralayan’a kira kontratında belirtilen şartlarda gecikme cezasının
  ödenmesini gerektirir. Kiracı
  ayrıca aşağıdaki hususların ifasını taahhüt eder : ·
  Kiralayan’a herhangi bir sorumluluk
  yüklemeden, üstleneceği işlerle ilgili gerekli bilumum müsaadeler için mümkün
  olan en kısa sürede başvurmayı ve bunları temin etmeyi, yetkili makamların
  güvenlik ve yangın koruma servislerinin talimatına uymayı,·
  İşlerini fen kurallarına uygun olarak,iyi
  malzemeler kullanarak Kiralayan’ın yetkililerinin mutabakatını alacağı
  belgelere uymak sureti ile ifa etmeyi,·
  İşlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak
  bilumum kişi ve eşyaya sebebiyet verdiği bedensel zarar, kayıp ya da hasarlarla
  ilgili bilumum sorumluluklardan dolayı Kiralayan’ı ibra ve garanti etmeyi,·
  Ticari alan’nin içindeki yada dışındaki
  düzenleme çalışmalarına zarar vermemeyi, engellememeyi (Kiracı’nın sebep
  olacağı bir gecikme, Kiracı hakkında gecikme takvim günü başına KDV hariç
  1000 Euro cezanın uygulanmasını gerektirecektir. Bu meblağ Kiralayan’a
  ödenecektir.)·
  Zarar ziyan durumunda muhtemel tespit
  masraflarıyla Kiralayan’ın ya da şantiye şefinin salt hizmet talimatı üzerine
  talep edilecek eski hale getirme işlerini icra etmeyi,·
  Her müteahhit ya da taşaron çalışma
  şartlarıyla ilgili mevzuat ile güvenlik konusunda yürürlülükteki yönetmeliklere
  uymak zorundadır. Her
  Kiracı işlerinin icrasının maruz kalabileceği tehlikelere karşı, dekorasyon
  sırasında ve sonrasında yangın söndürme gereçlerini bulundurmakla mükelleftir. 1.2 Terimlerin Tanımlanması
  Mall
  / Ortak alanTicari
  alan bünyesinde, Yönetim tarafından işletilen ve ziyaretçilerin ortak
  kullanımına ait olan ,mağazalara ulaşımı sağlayan üzeri kapalı veya açık
  alanlardır.Kira
  alanıTicari
  alan içinde bulunan ve Kiracı’ya teslim edilen, Kiracı tarafından dekore edilen
  ve kullanılan alandır.KiracıTicari
  alan içinde Kiralayan’dan mağaza kiralamış olan mağaza sahibidir.Kiralayan
  Kiracının
  kira konusu yeri kiraladığı Ticari alan’nin sahibi ve işletmecisidir. Kira
  alanının tüm tadilat çalışmaları Kiralayan’ ın iznine ve kontrolüne tabidir. .....................Kiralayan’a;
  Kiralama, proje & dekorasyon koordinasyon ve Kira sözleşmeleri yönetimi
  hizmeti veren kurumdur.in
  Tanımlanması2. PROJELER
  Aşağıda
  belirtilmiş olan hususların tasarımı ile ilgili olarak, tüm projeler uygulama
  öncesinde ..................... yetkililerine sunulup,tüm onaylar
  alınmalıdır.Projeler,mağaza tasarımını ifade edecek şekilde küçük mağazalarda
  1/50, büyük mağazalarda 1/100 ölçekli olarak hazırlanmalıdır. Mimari-Dekorasyon1. Mağaza Yerleşim Planı (tefrişli - ölçülü):
  1/50 – 1/1002. Döşeme
  Planı (Malzeme ve renk bilgileri) : 1/50 – 1/100 3. Tavan
  Planı (tavan kotları, aydınlatma, havalandırma işlenmiş olarak) : 1/50 – 1/1004. Min
  2 adet kesit (malzeme ve renk belirtilmiş) : 1/50 – 1/1005. Renkli
  mağaza cephe görünüşleri (malzeme ve renk belirtilmiş, vitrin ve reklam
  tabelasıdetayları): 1/20 - 1/50 – 1/1006. Renkli
  Perspektif çizimler ve benzer/mevcut mağaza dekorasyonlarının resim ve
  fotoğrafları7.
  Malzeme örnek ve renk numuneleri8.
  Dekorasyon iş programı. Elektrik
  – Mekanik1. Elektrik
  Projesi (Şebeke planları, tekhat şemaları pano çizimleri, Kolon diyagramları, Elektrik
  yük cetvelleri, Açıklamalar): 1/50 – 1/1002. Elektrik
  zayıf akım projeleri (telefon,data,yangın alarm, acil aydınlatma vs.) : 1/50 –
  1/1003. Mekanik
  Projeler (Isıtma, soğutma, egzost, taze hava, sprinkler, sıhhi tes. vs) : 1/50
  – 1/100 Tüm
  projelerin belirtilen ölçeklerde, firma lejantı, hazırlayan imzası, ölçek ve
  tarih ibareleri içerecek şekilde hazırlanıp 3 nüsha olarak .....................
  yetkililerine, sözleşme imzalandıktan sonra en geç 10 gün içinde teslim
  edilmeleri gerekmektedir. Bu
  projeler teslim edilip gerekli onaylar alınmadan mağaza kiracıya teslim
  edilemez ve dekorasyona başlanamaz.Ayrıca
  onayları alınmış olan projeler doğrultusunda yapılmayan bir mağaza işletmeye açılamaz, ancak .....................
  yetkililerinin, projesine uygun tamamlandığına dair onayı alındıktan sonra
  açılabilir.
  3. TASARIM ETAPLARI
  Sözleşmenin
  imzalanmasından sonra Kiracı, kendi hesabına yetkili mimar ve/veya mühendis
  tarafından hazırlanmış şartnamede belirtilen projeleri, .....................
  yetkililerine 3 takım olarak teslim eder. Projelerde proje müeliffinin ve
  Kiracı’nın ıslak imzası, kaşesi olmalı ve proje tarihi belirtilmelidir. Proje
  teslim süresi 10 gün ile sınırlıdır. Belirtilen
  çizimler Kiralanan Yer’in özel ihtiyaçlarını göstererek mağaza vitrinini
  detaylı olarak belirterek, malzeme tipleri ile renk bilgilerini içerir. İç
  bölmeleri, tavan izdüşüm planlarını, mekanik tesisat ve Kiracı’nın elektrik
  ihtiyaçlarını ortaya koyan yetkili elektrik mühendisinin hazırladığı elektrik
  planlarını, Kiracı ve onun mühendisince tamamlanmış ekli formların bir
  kopyasını kapsar. Kiracı’nın
  isteği üzerine daha sonra yapılacak her türlü değişiklikler veya
  dönüştürmeler,Kiralayan tarafından uygun görülürse yapılabilir ve tüm ilave
  masraflar Kiracı’ya fatura edilir. Kiralayan, her türlü ilave ve değişiklikler
  için ödeme talep etme hakkına sahiptir. Bu tür bir yazılı değişiklik talebi, .....................
  yetkililerinin onayından önce yaptırılamaz. Taım
  Etapları4. MAĞAZA CEPHELERİ
  4.1. Cephe Kirterleri
  GenelTüm
  mağaza cephelerinin yapımındaki ilk amaç, satılacak malın cazip hale
  getirilerek sergilenmesidir. Tüm
  vitrinlerin iç aydınlatması dimmer ile kontrol edilip, tüm kiracıların yararına genel alanların görsel
  çevresindeki ışık seviyesi ayarlanmalıdır. Kiracı kiraladığı tüm alanların
  aydınlatılmasından sorumludur. Tüm
  vitrin tasarım planları, aydınlatma projesi, armatür spesifikasyonları ve tüm
  kaplama örnekleri onaya sunulmalıdır. Mağaza Cephesini aşağıdaki
  sıralanan şekilde uygulamak mümkündür:


  1. Komple cam cephe ve bir
  veya iki kanat kapılı sistemler.

  2. Katlanır cam kapı
  sistemleri

  3. Kaliteli ve dekoratif
  malzemeden otomatik veya manuel kepenk.

  Kepenk sistemi vitrin içinde
  sadece kapı yerine de kullanılabilir. Bunun yanında tekstil esaslı rulo kepenk
  sistemlere ise kesinlikle izin verilmez. Mağaza cephelerinin çerçeve vb.
  sistemlerinin imalat ve finişi
  bitirilmeden monte edilemez. Cephe malzemelerinin yüzey işlemleri tamamlanmış
  vaziyette monte edilmeleri gerekmektedir. Yerinde boya çalışmaları yapılması
  mümkün değildir.
  Mağaza cephelerinde normal cam
  kullanılamaz. Mağazalarda
  kullanılacak camın mutlaka lamine (5+5) cam olması gereklidir.Bu
  konu mağaza personeli ve ziyaretçilerin can güvenliği açısından çok önemlidir.
  Cephe
  AlanıCephe
  alanı, kira çizgisi ile başiar. Mağaza cephesinin kira alanı içine kaydırılması
  mümkündür.Mağaza cephesinin içeriye kaydırılması ancak kenarlarda sınır
  çizgisini belirleyen kolon ya da komşu duvar bağlantısından min. 60 cm devam
  ettirilmesinden sonra olabilir. Cephenin kira sınırında devam etmesi durumunda
  kapının içeriye doğru açılır olması gerekmektedir.Cephenin
  geriye alınması durumunda kapı dışarıya
  doğru açılabilir (180 Derece). Ancak bu durumda da cephenin geri alınan
  mesafesi, en az bir kapı kanadı mesafesinde olmalıdır. Geri alınan cephenin
  döşeme kaplaması Mall / ortak alan döşeme kaplaması ile aynı malzemeden olacak
  ve Kiracı tarafından yaptırılacaktır.Mağaza cepheleri kesinlikle kira
  sınırından Mall alanına doğru taşma yapamaz.


  Mağaza – Mall
  Döşeme Alanı Hattı
  4.1. Reklam Tabela Sistemi
  Genel : Reklam
  tabelası kriterleri tüm kiracıların karşılıklı çıkarları için ve uyumlu bir Ticari
  alan yaratmak amacı ile düzenlenmiştir. ..................... yetkililerince
  uygunlukları kesinlikle aranacak ve kriterlere uymayan hiçbir tabelaya onay
  verilmeyecektir.Mağazaların ön cephelerine Mall ve
  ortak alanlardan bakıldığı zaman reklam tabelası cephe alanı kostrüksiyonu,
  Kiralayan tarafından hazırlanacaktır. Kiracı logosu aşağıdaki cephe
  şartnamesine göre h:70 cm lik dekope harflerle aydınlatmalı olarak
  hazırlanacaktır. Her logo yüzeyi kiracının kurumsal logo renginde olacak olup
  logo yazısı ve arması bu yüzeyin üstünde yer alacaktır. Logo yüzeyi ve dekope
  harflerin asılacağı tavan yeri onaylandıktan sonra montaj yapılacaktır.

  Şekil 1:+4.00 Katı Mağaza Cephesi
  Tabela Sistem Görünüşü

  Şekil 2: +0.00 Katı Mağaza Cephesi
  Tabela Sistem Görünüşü

  Şekil 3: -4.90 Katı Mağaza Cephesi
  Tabela Sistem Görünüşü

  Bir reklam (tabela) sistemi
  bulundurma zorunluluğu vardır ve ancak bildirilen yere takılabilir.Reklam
  panosu tertibatı ışıklandırmalı olmalıdır. Hiçbir hareketli, flaşlı veya sesli
  tabelaya müsade edilmeyecektir. Tabelaların elektrik ihtiyacı kiracı panosu sayacı
  üzerinden sağlanacaktır.
  Tabelaların kelime içeriği satılan malı değil, ancak
  ana markasını içerebilir. Bunun dışında vitrinlerde hiçbir çıkartma, ticari
  mesaj, şube vb. detay bilgiler bulundurulamaz. Mağazaların, Ticari alannin dış cephesine, çatıya
  levha yazı ve reklam gibi her türlü ticari unsurların koyulmasına izin
  verilmez. Sadece ilk inşaat izinleri esnasında öngörülen ve belli bir alanın (m2) üstünde olan ve Kiralayan'ın onay verdiği
  firmalara izin verilebilir.
  Müsaade
  edilmeyen reklam tertibatları :
  1. Aydınlatılmayan
  reklam tertibatları ve dıştan yansıma yoluyla aydınlatılan tabelalar.2. Yanıp
  sönen, ses ya da koku üreten levhalar.3. Yapıştırmalı
  veya çıkartmalı resimler.4.
  Kumaş, Strofor, folyo , sticker,
  karton, sentetik v.b. esaslı levhalar. .5.
  2. Re Tabela Sistemi

  Olabilir Reklam Tabela Örnekleri


  5. MİMARİ KRİTERLER
  Tasarımda
  kendi yaratıcılığının kullanılması, tasarım esasları sınırları dahilinde
  kalınması şartı ile istenilen ve desteklenen bir olgudur. Burada, mutlaka tasarlanması gereken 3.
  Düzlemin (tavan düzlemi) önemine dikkat edilmelidir. Ayrıca özel tasarım
  elemanları ve dekorasyonları ile tasarımlara katkıda bulunulabilir. Önerilen
  Şekillendirme Özellikleri :Alçı
  asma tavan içinde downlights ve spot destekli…………..…….TAVANOda
  yüksekliğinde mobilyalar ve dekorasyon……...........………….YERLEŞİMYanıcı
  olmayan, uygun renk ve kalitede boya..................................DUVARZeminde
  laminat parke,taş,seramik,epoksi….....................……......DÖŞEMEAydınlatılmış
  tek harfler
  …………………………………….………...REKLAM/TABELA Önerilmeyen
  Şekillendirme Özellikleri :Renksiz
  ve kreatif olmayan ucuz gözüken malzeme ve renk seçimleri (Örnek : Kartonpiyer,
  uygunsuz renkler, polikarbon tabela vs.) Planlamada mağaza içine denk gelen
  teknik sistem noktalarına ulaşım sağlanmalıdır. (Örnek : Yangın dolabı,
  müdahale kapağı, kapı, kedi yolu vs)Mimari KriterlerOrtak
  alana dönük kolonlarFarklı
  mağazalar arasındaki kolonların çarşı meydanına (mall) dönük tasarımları,
  Kiralayan’a aittir. Zemin
  döşemeleriOrtak dolaşım alanları Kiralayan tarafından
  kaplanacaktır. Tüm mağazalar mall kotundan 70 - 150 mm aşağıda Kiracıya teslim
  edilecektir.
  İmalatların alt kata zarar vermemesi için su
  izolasyonunun Kiracı tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi taktirde
  yaşanacak her türlü zarar ve ziyani kiracı karşılayacaktır.
  Zemin kaplaması ve alt dolgu,şap işleri Kiracı tarafından
  yapılacaktır.Kira birimi içerisindeki zemin döşemesinin yüksekliği çarşı
  meydanı zemin yüksekliği ile tamamen aynı olmalıdır.Her türlü yapı toleransları
  hesaplanmalıdır. Kiracı, onaylı yer malzemesini kendi döşeyecektir. Önerilmemekle
  birlikte halı kullanılacaksa, bunların ilgili yangın koruma nizamlarına uygun
  olmaları gerekmektedir. Sert ve yumuşak döşeme arasında bir ayırıcı köprü
  (zemin geçiş profili,mantar kauçuk şerit…vb) öngörülmelidir. Pashador
  yetkililerinden onay alınmadan mevcut beton döşemede hiç bir şekilde delik
  açılamaz. Dilatasyon aksları kaplamalarına mutlaka dikkat edilmelidir. Bir önceki kiracıdan kalan şap ve döşeme kaplaması mevcut
  ise; döseme ve şapın kaldırlması, tadilatı işleri yeni Kiracı tarafından
  üstlenilecektir.
  TavanlarTavanlar
  betonarme ile örtülmüş olarak Kiracıya teslim edilir. Dükkanlardaki asma
  tavanlar Kiracı tarafından yaptırılacaktır. Alçı asma tavan sistemi tercih
  edilmelidir. Ses yalıtımlı taş yünü asma tavan plakaları veya metal asma tavan
  plakalarıda kullanılabilir. Bu tür asma tavanlar tesisata sık ulaşım gerektiren
  dükkanlarda müdahale kolaylığı açısından özellikle tavsiye edilir. Asma
  tavan plakalarında fugalı veye fugasız tavan çeşitlemesine de gidilebilir.
  Tavan içlerinde oluşabilecek teknik, mekanik ve elektrik sorunlarının zamanında
  çözülebilmesi için tüm kiracılarımızın tavan içine ulaşılabilecek min. 60x60
  boyutlarında müdahale kapağı ve tavan içinde özellikle kritik noktalara
  ulaşabilecek (varsa havalandırma ve yangın damperleri, sprinkler hattı boşaltma
  vanaları v.s.) kedi yolu yapılması şarttır. Tavan yüksekliğinin 3.00 mt’nin
  altına düşmemesi tarafımızca tavsiye olunur. Kiralayan’ın önceden izni olmadan,
  çatıda ve dış cephede menfez,delik açılmasına
  kesinlikle izin verilmez. DuvarlarKiraya
  verilen mahalleri ortak bölümlerden ve diğer mağazalardan ayıran duvar ve
  bölmeler gazbeton malzemeden, sıvasız olarak teslim edilecek. Düzgün satıh olarak
  teslim edilmediyse Kiralayan tarafından yaptırılacaktır. Dış çevre duvarlarının
  yapımı ve kaplama malzemesi seçimi Kiralayn’ın sorumluluğundadır. Ayrıca
  mağazaların cephelerindeki duvar bitişleri ve kolon kaplamaları Kiralayan
  tarafından yaptırılacaktır. Bölme
  düzenlemeleri ve malzeme belirlemeleri yangın kesimlerine ve yangın koruyucu
  tedbirlerin tespitine bağlı olarak gerçekleştirilecektir. Mağaza bölümündeki
  duvar görünüşleri dikey ve yatay doğrultulu elemanlarla kesilmelidir ki,
  böylece tasarımda oluşabilecek muhtemel bir monotonluk önlenmiş olsun. Tüm
  görülebilecek mevcut teknik elemanlar ve borular gizlenmelidir.Ama teknik
  olarak ulaşılması gereken yerlerde mutlaka kapak olmalıdır. Duvarların malzeme
  ve renginde de oynayarak iyi sonuçlar
  elde edilebilir. Duvarların tavana yakın bölümleri boş bırakılmamalı
  fonksiyonel olamıyorsa da dekoratif
  olarak değerlendirilmelidir. Mevcut bölme duvarların üzerinde boşluk- açılamaz
  ve herhangi bir nesnenin gömülmesi için nişler oluşturulamaz.Kablo iletimi,
  şalter, pano gibi duvara gömülecek nesneler için kiracının mutlaka bir yalancı
  duvar yapıp, onun arkasından ve yüzeyinden faydalanması gerekmektedir. Mevcut
  duvarlar teslim edildiği haliyle kalmalıdır.Duvar boyası olarak yağlı boya ve
  yanıcı esaslı boyalar kullanılamaz. Mağaza ara duvarlarında ilave olarak ısı ve
  ses yalıtımı ihtiyacını Kiracı karşılar.Ara duvarlar taşıyıcı olmadığından
  herhangibir yük taşıtılamaz. AydınlatmaGömme
  (sıva altı ) dekoratif aydınlatmalar tercih edilmeli. Sıva üstü ise yine
  dekoratif apliklerle planlamaya gidilebilir. Ortam ısısını arttıran ( halojen,
  metal halide v.s.) armatürlerin kullanılmasından mümkün olduğunca
  kaçınılmalıdır. Bu tür aydınlatmalar sadece vitrinde görsel amaçlı ve minumumda
  kullanılmalıdır.Aksi takdirde ortam ısısı yükselir ve Kiracı klima / soğutma sorunları yaşayabilir.
  6. MEKANİK TESİSATI
  Kiracı kendi kapsamındaki
  imalatlarını yaptıracağı firma için
  Kiralayandan onay alacak, imalatlarını da ilgili işin yönetmelik ve
  şartnameleri doğrultusunda yaptıracaktır. Tüm imalatlar yerel ve uluslar arası
  yönetmelik ve standartlara uygun olacaktır. (Sigorta şirketlerinin
  standartlarına uygun, Yangın Yönetmeliği, ASHRAE, SMACNA, TSE gibi)
  Asma tavan gibi kapalı yerlerde
  bulunan cihaz ve ekipmanların (fan-coil, vana, su sayacı, kalorimetre gibi)
  bakım ve tamiratlar için müdahale kapağı yapılmalıdır. Gerekli durumlarda
  müdahale için kedi yolu ve bakım platformu yapılmalıdır. Su sayaçları,
  kalorimetre, volum damper, balans vanası gibi periyodik kontrol gerektiren
  cihazlara ulaşım imkanı sağlanacaktır. Hiçbir mekanik tesisat (kanal, boru
  gibi) ve ekipman (menfez, anemostad, klima iç ünitesi gibi) asma tavana
  taşıtılmayacaktır.
  Kiralayan kiraya verilen
  hacimlerden ortak alanlara veya başka kiralık alanlara ait her türlü tesisatı
  geçirebilir. Başka alanlardan geçen ve imalatı Kiracıya ait özel tesisatlarla
  ilgili her türlü işler onay kaydıyla kiracıya aittir. Dış ortamdaki tüm metal
  aksamlar (kaide, taşıyıcı gibi) sıcak daldırma galvaniz olacaktır. Kiracı başka
  alanlardan (özellikle elektrik ve teknik odalar) geçen tesisatlarından dolayı
  oluşabilecek su kaçakları için ilave önlem (tava gider vs.) alacaktır.
  Kiracının kullandığı malzeme ve imalat yöntemleri nitelik olarak mevcut
  tesisatlarla aynı olacaktır. Kullanılacak cihaz ve malzeme markaları KİRALAYAN
  tarafından bildirilecek markalara uygun olacaktır. KİRACI asma tavanı
  kapatmadan önce yaptığı mekanik uygulamayı yetkililere gösterip onayını almak
  zorundadır. Aksi durumda oluşabilecek her türlü maddi zararı karşılamayı kabul
  etmiş sayılır. Tüm sabitleme, taşıtma, kelepçe gibi işlemler binanın statik
  yapısına zarar vermeyecek şekilde tasarlanıp uygulanacak. Aşağıda belirtilen sistemler, kapasiteler, cihazlar, ekipmanlar vs
  genel mağazalar için geçerlidir. Özellikle büyük mağazalar için (Pashador
  projesi için 1.000 m2 üstü mağazalar) Kiralayan ve Kiracı birlikte TİCARİ ALAN
  ve kiralık alan mimarisine, inşaatına uygun yeni bir mekanik sistem belirler. Uygun
  sistem belirlenirken bunların temini ve montajı ile ilgili Kiralayan ve
  Kiracı’nın sorumlulukları da belirlenir.

  6.1. HVAC:
  Kiralık alanların ısıtma ve
  soğutması VRF/VRV cihazlarıyla sağlanacaktır.
  Kiralık alanlar için ısıtma ve
  soğutma yükü hesapları yapılmış olup, projeye işlenmiştir. Bu değerler Kiracı
  için bilgi niteliğindedir. Kiracı bu değerlere göre veya kendi belirlediği
  ısıtma ve soğutma güçlerine göre alım ve montaj yapacaktır.

  Kiralık alana ait VRV/VRF sistemi
  için gerekli bakır boru alt yapısı uygun çaplarda mağaza sınırına kadar
  Kiralayan tarafından yapılacak ve buradaki
  masraflar Kiracıya yansıtılacaktır. Mağaza içi bakır borulama ile VRV/VRF iç ve
  dış üniteleri TİCARİ ALAN’ nin diğer mahallaerinde olduğu gibi “Toshiba” Marka
  olarak Kiracı tarafından temin edilip monte ettirildikten sonra yetkili servisi
  tarafından devreye aldırılacaktır. Havalandırma sisteminde kullanılacak ısı
  geri kazanım cihazları temini ve montajı Kiracı tarafından yapılacaktır. Marka
  Kiralayan’ ın yapıda kullandığı markalardan tercih edilecektir.
  HVAC sistemine ait kiralık
  alanla ilgili havalandırma kanalları, izolasyon, kaplama, menfez ve diğer iç tesisat Kiracı
  kapsamındadır.

  6.2. DAVLUMBAZ EGZOZ SİSTEMLERİ:
  Davlumbaz kanalları 2 mm siyah
  sac ile üstü 50 mm kalınlığında, minimum 80 kg/m3 yoğunlukluta taş yünü kaplanacaktır.
  Ek yerlerinde yanmaz conta kullanılmalı, eğim verilerek uygun yerlerde
  temizleme kapağı olmalıdır. En düşük noktaya tahliye vanası bırakılmalıdır.
  Kiralık alan ile dış ortam atış yeri arasındaki davlumbaz kanalları, izolasyon,
  kaplama ve aspiratör için gerekli altyapı işleri Kiralayan tarafından, kiralık
  alan içindeki davlumbaz kanalları, izolasyon, kaplama ve egzoz aspiratörü
  Kiracı tarafından yapılacaktır. Davlumbaz egzoz aspiratörü yağlı mutfak
  atıkları için uygun, motor kısmı hava akımının dışında, sürekli çalışma
  sıcaklığı 200°C, geriye eğik seyrek kanatlı olmalıdır. Davlumbazlarda metal
  filtre ve UL/FM, VDS ya da LPCB onaylı yangın söndürme sistemi olmalı ve bu
  sistem yangın algılama sistemine bağlanmalıdır. Enerji tasarrufu ve havalandırma
  dengesi açısından “Yüksek Performanslı”
  çift cidarlı davlumbaz sistemi kullanılacaktır. Dışarıya atılan egzozun
  koku ve partikül açısından uygun değerlerde olması için gerekiyorsa KİRACI
  elektrostatik filtre, aktif karbon filtre, su filtresi, yüksek basınçlı dikey
  atış gibi ilave önlemler alacaktır. Davlumbaz ve kanallar yangın güvenliği ve
  enerji ekonomisi amacı ile KİRACI tarafından gerekli periyotlarda yetkili
  firmalara temizlettirilerek belgesini TİCARİ ALAN yönetimine teslim edecektir.
  Aksi takdirde temizletme işlemi KİRACI nam ve hesabına yaptırılacaktır.

  6.3. YANGIN TESİSATI:
  Kiralayan tarafından her bir
  kiralık alan büyüklüğüne uygun yağmurlama ve yangın dolapları için kullanılmak
  üzere yangın boru hattı çekilecektir. Her bir kiralık alan için upright ve pendent hatları kesen izlemeli vana
  takılacaktır. Kiralık alan içindeki upright ve pendent yangın hatlarıyla
  upright sprinkler başlıkları KİRALAYAN tarafından, pendent sprinkler başlıkları
  ise KİRACI tarafından takılacaktır. KİRALAYAN pendent sprinkler için uc
  bırakacaktır. Sprinkler sistemi borulamasında hem asma tavan içi hem de asma
  tavan altına yerleşim yapılması durumunda, boru çaplarının belirlenmesinde,
  ilgili çaplandırma tablosu kullanılarak sistem dizayn edilecektir. Kullanılacak
  sprinkler başlığı için mutlaka onay alınacaktır. Başlıkların takılacağı
  boruların çapı en az 1” olmalıdır. Mağazalarda kullanılacak sprinkler 68
  derece, K115, hızlı tepkili, mağaza depolarındaki sprinkler 68 derece, K160,
  hızlı tepkili olacaktır. Pişirme alanlarındaki spirnkler başlıkları 93 derece,
  K115 hızlı tepkili olacaktır. Sprinkler ile sprinkler, duvar, tavan, herhangi
  bir engel arası mesafeler için mevzuatların gerektirdiği mesafelere
  uyulmalıdır. Yangın tesisatıyla ilgili kullanılacak tüm ekipmanlar UL/FM onaylı
  ve borular TSE li olacaktır. Boruların birbirine bağlanması DN 50 ve altı çaplar
  dişli veya kaplinli, DN 50 üstü çaplar kaynaklı ya da kaplinli olacaktır. Boru
  altından branşman alınmasından kaçınılacaktır.
  Müstakil mağazalarda alanı 2.000 m2 ve üstü, TİCARİ ALAN konsepti içinde
  kalan mağazalarda ise alanı 1.300 m2 ve üstü olan mağazalarda saatte en az 10
  hava değişimi olacak şekilde duman egzoz sistemi KİRACI tarafından tesis
  edilecektir.

  6.4.
  SIHHİ TESİSAT:
  Yiyecek mağazaları için lavabo pis su
  hattı çekilerek ilgili mağazalara pis su ağzı (Ø 100) bırakılacaktır. Tüm yiyecek
  mağazaları için lavabo pis su hattından bağımsız, pik boru ile yağlı atık su
  hattı çekilerek her bir mağaza için branşman (Ø 100) bırakıldıktan sonra merkezi yağ ayırıcıya bağlanacaktır. Altyapı
  pis su tesisatları kullanılmış yağların, katı atıkların öğütülerek pis suya
  karıştırılmasına uygun olmadığı için hiçbir şekilde çöp öğütücü
  kullanılmayacaktır. Eviye, bulaşık makinası gibi tüm cihazlardan çıkan pis
  sular kiralık alan içinde kullanılacak tezgah altı tipi bir yağ ayırıcıdan
  geçirildikten sonra pis su hattına bağlanacaktır. Yağ ayırıcıların gerekli
  periyotlarda temizlenmesi Kiracı sorumluluğundadır. Yiyecek mağazaları zeminde
  mutlaka pislik tutuculu ve kilitli sifon kullanacaktır. ilgili mağazalara temiz
  su hattı çekilerek uçlarına
  faturalandırma sistemine uygun su sayaçları Kiralayan tarafından monte edilecek
  ve Kiracıya yansıtılacaktır.
  Klima yoğuşma suyu için her bir mağazaya
  pis su hattından bağımsız drenaj hattı çekilecektir.
  Alt kat mağazası yerleşimi öncesi
  delinmesi ve toplanması kaydı ile istenilen yerden açılabilir.


  6.5.
  DOĞALGAZ TESİSATI:
  Kiralayan, yiyecek mağazaları için doğalgaz
  tesisatının alt yapı projesini İgdaş‘a onaylatıp sayaçlara kadar olan tesisatı
  çekecektir. İç tesisat ile ilgili İGDAŞ aboneliği, sözleşmesi, projelendirmesi,
  tesisat çekilmesi ve gaz açılması KİRACI’ ya aittir. Her Kiracı kendi doğalgaz
  sayacını alıp, doğalgaz tesisat projesini hazırlatacak ve önce İgdaş’a sonra
  Kiralayana onaylatacaktır. Exproof gaz kaçağı algılama alarm cihazı ve kaçak
  anında gazı kesmek için solenoid vana kullanılacaktır.
  Mimari
  Kriterler7. ELEKTRİK TESİSATI
  Yükleniciye ait elektrik projesi İşveren’e onay
  için verilecektir. İşveren teknik ekibi tarafından gerekli yazılı onay
  verildikten sonra yüklenici elektrik iç tesisatını yaptırabilecektir. Yüklenici
  tarafından yaptırılacak olan Elektrik iç tesisatının şartname ve standartlara
  uygunluğu İşveren Teknik ekibi tarafından kontrol edilecektir. Elektrik
  kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,Elektrik İç Tesisat şartname ve binaların
  yangından korunması hakkındaki yönetmeliğine uymak zorundadır. Belirtilen standartlar dışı imalatlar
  görülürse, yapının tamamını tehdit edici durumlara izin verilmeyecek, uyarıya
  rağmen yüklenici gerekli düzeltmeleri yapmaz ise, şartname ve standartlara
  uygun elektrik tesisat işini İşveren, Yüklenici’nin namı hesabına
  yaptıracaktır.

  7.1. Topraklama hattı
  Yüklenici, tesisatının koruma kablo ya da kablolarını söz konusu şebekeye
  bağlamak mecburiyetindedir. Topraklama sistemi TN-S’dir.
  7.2. Aydınlatma
  Ticari alan ortak bölümleri ise yüklenici tarafından mevcut yönetmeliğe
  uygun bir şekilde, emniyet aydınlatma tertibatı ile donatılmış olacaktır.
  Ayrıca mağaza giriş kapıları ve var ise acil çıkış kapıları ve acil kaçış
  koridorları üzerine , yönetmeliklere uygun kendinden bataryalı 3 saat çalışabilen “EXIT” armatürleri
  yerleştirilecektir. Yüklenici, Mağaza ‘ya Enerji kesintisinde oluşacak karanlık
  ortamı önlemek için en az 3 Lux
  şiddetinde aydınlatma sağlayacak şekilde Acil Durum Aydınlatması
  yapacaktır. Bu armatürler şarj edilebilir Ni-cad bataryalı olacak ve
  bataryaları en az 3 saat dayanabilecek kapasitede olacaktır.
  Asma tavan üzeri kablolamada kati suretle kablo tavası kullanılmalı, ana
  tava hatlarından müstakil aydınlatma armatürlerine yanmaz HF spiral içerisinde
  sortiler tesis edilmelidir. Armatür balastları serbest bir şekilde tavan
  üzerine tesis edilmemelidirler, bu durumlarda olası ısı sebebiyle asma
  tavandaki sprinkler başlıklarının patlamasına sebebiyet verip kiralık alana su
  basmasını sağlayabilir. İşveren bu sebeple meydana gelebilecek olası kazalardan
  sorumlu değildir.
  İç tesisatta kullanılan tüm armatürlerin balastları elektronik olmalı ve
  topraklama klemensi de bulundurmalıdır.
  7.3. Telefon
  Sirkülasyon alanından, bağımsız bölümlerin sınırına kadar kablo, kılıf ve
  kablo yolları, dükkan başına azami 6 (altı) telefon hattı olmak üzere Kiralayan
  tarafından gerçekleştirilecektir. Mağaza içi telefon tesisatı Kiracı tarafından
  Türktelekom standartlarına uygun bir biçimde gerçekleştirilecek ve temin edilen
  kabloya uygun bağlantı kutusu ile irtibatlandırılacaktır. Yerel telefon
  idaresine telefonun bağlanması için yapılacak olan talep ve mağaza içlerindeki
  tesisatların dağılımı, tüm masrafları ile birlikte tamamen ve doğrudan
  Kiracı’nın yükümlülüğündedir.
  7.4. Dağıtım panosu
  Kiracı tarafından temin ve tesis edilecek mağaza iç tesisatına ilişkin
  dağıtım panosu aşağıdaki özelliklere sahip olmak durumundadır.
  Pano girişinde 300mA toprak
  kaçak akım rolesi, priz ve cihaz beslemelerinin önüne ise 30mA toprak kaçak
  akım rolesi tesis edilmelidir.
  Sahada pano imalatına kesinlikle izin verilmeyecektir.
  Dikili tip dağıtım panoları en az Form 2b, IP30 olmalıdır.
  Duvar tipi dağıtım panoları IP30 olmalıdır.
  Kompanzasyon bataryaları ayrı bölüm içinde olmalıdır. Kompanzasyon
  bataryalarının muhafaza edildiği bölüm cebri olarak havalandırılmalıdır.
  Tüm devre kesici çıkışları ve pano girişi klemenste sonlandırılmış
  olmalıdır.
  Pano içi kablaj malzemesi Halogen Free özelliğine haiz olmalıdır.
  Tüm aydınlatma linyeleri (mahalde anahtar yok ise)
  pano üzerinden pako şalter kontrollü olmalıdır. Minyatür devre kesicinin
  anahtar olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir.
  Pano şemaları panonun içinde uygun gözde bulundurulmalıdır.
  Kapasitenin üzerinde generator
  beslemesi sağlanması mümkün değildir. Bu sebeple, generator çalışmada bazı
  yüklerini atmak zorunda kalacaklardır.Önemli Uyarı: Yukarıdaki niteliklere
  uygun olmayan panoların tespiti halinde, durum düzeltilene kadar kiralık alana
  enerji verilmeyecektir. Bu vesile ile Kiracı, bu gibi durumlarda hiçbir hak
  ve/veya tazminat talep edemez.
  Kiracı, Kiralayan’ın dükkan içine getirmiş olduğu normal şebeke + jeneratör
  gücü (emergency) enerjisini belirtilen hususlar dahilinde, Kiralayan’ın tahsis
  edeceği kuvvet ve topraklama kablosundan başlayarak panosuna irtibatlayacaktır.
  Kiracı bu bağlantı ve pano dizaynı için mutlak surette Kiralayan’ın Teknik
  Ekibinin onayını alacaktır. Kiracı nihai panosunu Kiralayan’a ve Kiralayan’ın
  göstereceği elektrik pano imalatçı firmalarına yaptıracaktır. Aksi halde yapılan
  kontrolde panonun uygun olmaması durumunda masrafları Kiracı’ya ait olmak kaydı
  ile tekrar yaptırılacaktır. Pano içerisinde kullanılan malzemeler Legrad, Siemens, GE, ABB ya da Schneider (Merlin
  Gerin) marka olacaktır.
  Kiralanan yerde tahsis edilmiş, belli kapasitede normal şebeke ve emergency
  elektrik gücü olduğundan Kiracı pano dizaynı ile elektrik tesisatını bu güçleri
  aşmayacak şekilde projelendirecektir.
  Standart elektrik kapasitesinin arttırımı mevcut jeneratör sisteminde
  mümkün değildir. Jeneratör ve Şebekeden beslenen linyeler aynı pano içerisinde
  oluşturulan jeneratör ve şebeke baralarına bağlanacaktır. Jeneratör besleme
  durumunda sağlanan referans sinyali ile şebeke barası devre dışı
  bırakılacaktır. Linye koruma elemanları ana giriş kesiciler ile selektif
  çalışacak şekilde seçilecektir.
  160A den büyük şalter ve sigorta bağlantıları bakır bara ile yapılacaktır.
  Prizler:.
  IEC , ISO-9001 standardına ve CE normlarına
  uygun prizler kullanılacaktır.

  Kiralanan
  alanlara ait güçleri gösterir aşağıda yer almaktadır.

  7.5.Buat ve Klemensler
  Buatlar, bakalit veya termoplastik olacak ve en az
  58 mm çapında olacaktır. Etanş tesisatta kullanılan buatlar, vidalı kapaklı,
  giriş ve çıkışta rakorlu olacak, kapak ve rakorlarda lastik contalar bulunacak
  ve buatın içine su girmeyecektir. Buatlar en fazla 4 rakorlu olacak 4'den fazla
  kablo girişi yapılmayacaktır. Buat rakorları, kablo bağlantılarından sonra,
  dişli ve lastik contalı kapağı ile iyice sıkıştırılacaktır. Sızdırmazlık sınıfı
  IP 55 olmalıdır. Her türlü sorti buatlarında sıra klemensler kullanılacak,
  iletkenler kesinlikle burularak veya birbirine sarılarak irtibatlanmayacaktır.
  Sıra klemensler mutlaka yanmaz ve erimez sentetik malzemeden olacaktır.
  Klemenslerin metal kısımları gümüş veya kadmiyum kaplı olmalıdır.
  7.6.Kablolar
  Tesisatta kullanılacak tüm kablolar halojen
  içermeyen özellikte olacaktır. Kablolar, TSE standartlarına ve/veya IEC norm ve
  tavsiyelerine uygun olacaktır. Kablo kesitleri döşeniş tarzına göre, ortam
  sıcaklığı ve cinsleri göz önüne alınarak kontrol edilecek, kablo cetvelleri son
  uygulama şekline göre düzenlenerek kontrolluğun onayına sunulacaktır. Kablo
  kesitlerinin kontrolu sırasında gerilim düşümü hesapları, “panolardan
  aydınlatma armatürleri/prizlere kadar olan gerilim düşümü en fazla %1.5
  (yüzdebirbuçuk) olacaktır”, kuralına göre yapılacaktır. Tüm tesisatta, kablo
  damar renkleri bir bütün olacaktır. Siyah ve kahverengi damarlar faz için, mavi
  nötr için, sarı/yeşil ise kesinlikle toprak hattı için kullanılacaktır. Akkor flamanlı, halojen v.b.
  ampullü, yüksek ısı yayan armatürlerin iç bağlantılarında ve güvenlik
  aydınlatma tesisatı armatürlerinde ısıya dayanıklı/silikon kablolar
  kullanılacaktır. Yangın alarm tesisatında halojensiz, FE180 özellikli ekranlı
  kablo kullanılacaktır.
  7.7. Zayıf
  Akım Tesisatı
  TİCARİ ALAN içerisinde altyapısı buat veya
  modüllerinde hazırlanan yangın alarm, güvenlik, TV ve telefon sistemleri
  projelendirilecek ve onaya sunulacaktır. Ticari alan genelinde kurulacak yangın
  alarm sistemi ile uyumlu tipte ve yönetmeliklere uyumlu miktarda duman
  dedektörü, yönetmeliklere uygun kablo ile, mağaza asma tavanı içerisine ve/veya
  asma tavanın yüzeyine tesis edilecektir.
  Şantiye imalatları esnasında kullanılacak elektrik
  teçhizatları, seyyar panolar, seyyar kablolar ve dağıtım prizleri, seyyar
  aydınlatma tertibatları için aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır. Bu kurallara
  uyulmadığı durumda, çalışmalara devam edilmesine izin
  verilmeyecektir.Seyyar/geçici panolar mutlaka topraklanacak ve içerisinde 30 mA
  kaçak akım koruma şalteri bulunacaktır.Seyyar/geçici hatlar mutlaka tek parça,
  çok telli esnek bakır iletkenden oluşacak ve asla bant vb. malzemeler ile
  eklenmesi kabul edilmeyecektir. Seyyar/geçici dağıtım prizleri topraklı olacak,
  fişler tamamen prizlere uygun olacaktır. Elektriksel teçhizatın, su ile temas
  olasılığı olabildiğince ortadan kaldırılcaktır. Projektör vb. seyyar/geçici
  aydınlatma armatürlerinin metal gövdeleri mutlaka topraklanacaktır.
  7.8. Yangın İhbar Sistemi
  Yangın ve geçerli yönetmelik ve kurallar çerçevesinde ;emniyet aydınlatması
  ve yangın ihbar santralı ve/veya elemanları tesis edilecektir.Yüklenici test ve
  devreye alma işlemlerini yapacaktır.
  Asma tavan uygulaması yapılacak mahallerde asma tavan altı için gerekli
  dedektörler ve indicatörler İşveren’nin
  belirleyeceği marka ve modelde olmak üzere işveren tarafından temin edilecek ve
  işveren nezaretinde gösterilen noktalara irtibatlandırılacaktır,kullanılacak
  kablo Jh(st)h 2x2x0.8+0.8mmF E180 özellikte
  olmalıdır.
  Dedektörler merkezde kurulan ana yangın ihbar paneli ile haberleşebilecek
  özellikte olmalıdır.
  7.9. Acil Anons Sistemi
  Acil anons sistemi
  altyapısı yüklenici tarafından tesis edilecektir, bununla beraber kiralanan
  alanlarda tesis edilecek olan acil anons hoparlörlerinin temin ve tesis edilmesi,
  kablolama ve işveren tarafından gösterilen noktaya bağlantı yüklenici
  tarafından yapılacaktır. Tesisimizde genel müzik yayın sistemi ve acil anons
  sistemi için kullanılan hoparlörler 100V
  hat kontrollüdür.Anons 65 Db yeterlidir. Gürültülü mahal ise ; mahal ses
  seviyesinin 15 db üzerinde olması yeterlidir.
  Acil anons sistemi
  prensipte sadece uyarı ve yönlendirme için kullanılacaktır.Revüzyon işleri
  sırasında; anons hattında olası bölünmeden dolayı Merkezi sistemden acil durum anlarında sağlanacak kuru kontak vasıtası
  ile devre dışı bırakacak kumanda esasını oluşturmalıdırlar. Prensip, acil
  anonsu gerektirecek durumlarda sadece ilgili hoparlörlerin devrede olması
  gereğidir. Sistemde LIHCH 2x1.5mm FE180
  özellikli kablo kullanılmalıdır.
  7.10. Diğer Hususlar (Elektrik)
  Tesisatta kullanılacak tüm kablolar istisnasız HF (Halojenden arındırılmış)
  olmalıdır.
  Yüklenicilerin dekorasyon sırasında ihtiyacı olacak elektrik, yüklenici
  tarafından bedeli mukabili temin edilecektir. Bu amaçla, yüklenici içerisinde
  sayaç ve kaçak akım röleli termik manyetik giriş şalteri ve kaçak akım koruma
  şalteri bulunan bir şantiye panosunu temin edecek ve enerji bağlantısını işveren’nin
  göstereceği yerden ve ilgili protokolü imzaladıktan sonra tesis edecektir.
  Yüklenici önceden verdiği elektrik projelerine göre yapmış olduğu elektrik
  tesisatında; İşveren’nin izni olmadan ve yeni proje onaylattırmadan değişiklik
  yapamaz.
  KULLANILACAK MALZEME MARKA LİSTESİ

  KABLOLAR : N2XH-FE180, NHXMH-FE180 (İzolesi
  Halojenden arındırılmış, alev yürümeyen, TSE veya
  uluslar arası standartlara uygun)
  PRYSMIAN / NEXANS
  / HES


  FE-180 TİPİ YANGIN ALGILAMA ve ALARM ve ACİL ANONS SİSTEMİ KABLOLARI : JE-H(St)H-FE180, LIHCH-
  FE180 (Halojenden arındırılmış, Alev
  geciktirici, Yangına en az 180 dakika
  dayanıklı, kırmızı renkli)
  PRYSMIAN / NEXANS / ERSE / BİRTAŞ


  TELEFON KABLOLARI (
  Kalaylı )
  PRYSMIAN / NEXANS / ERSE / BİRTAŞ


  ELEKTRONİK SAYAÇLAR
  KÖHLER / ISKRA EMECO
  / ELSTER


  PANOLAR
  GENERAL ELECTRIC / SCHNEIDER / LEGRAND / ABB / ISO 9001 ONAYLI YEREL
  İMALATÇI


  KOMPAKT ŞALTERLER
  GENERAL ELECTRIC /
  SCHNEIDER / LEGRAND / ABB


  ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALAR
  GENERAL ELECTRIC /
  SCHNEIDER / LEGRAND / ABB


  KONTAKTÖRLER
  GENERAL ELECTRIC /
  SCHNEIDER / LEGRAND / ABB


  ÖLÇÜ ALETLERİ
  GENERAL ELECTRIC /
  SCHNEIDER / LEGRAND / ABB


  SİGORTALI KLEMENSLER
  WAGO
  /
  WEIDMULLER / GES / OBBO BETTERMAN


  TERMİK RÖLELER
  SCHNEIDER / LEGRAND / ABB


  GÜÇ KONTROL RÖLELERİ
  SCHNEIDER / LEGRAND / ABB


  FAZ KORUMA RÖLELERİ
  SCHNEIDER / LEGRAND / ABB


  DİFERANSİYEL RÖLELER
  SCHNEIDER / LEGRAND / ABB


  İMPULS RÖLELER
  SCHNEIDER / LEGRAND / ABB


  GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
  SCHNIDER
  /
  LEGRAND
  /
  CIRCUTOR / ABB


  ELEKTRONİK ZAMAN
  RÖLELERİ
  SCHNIDER
  /
  LEGRAND
  /
  CIRCUTOR / ABB


  SİNYAL LAMBALARI
  GENERAL ELECTRIC / SCHNEIDER / ABB


  START STOP BUTONLARI
  GENERAL ELECTRIC / SCHNEIDER / ABB


  DEDEKTÖRLER
  PROJE SORUMLUSU BELİRLEYECEK.


  PANİK BUTON
  PROJE SORUMLUSU BELİRLEYECEK.


  MANTAR BUTONLAR
  GENERAL ELECTRIC / SCHNEIDER / ABB


  PAKO ŞALTERLER
  GENERAL ELECTRIC /
  SCHNEIDER / LEGRAND / KRAUS
  NAIMER / ABB


  KLEMENSLER
  WAGO
  /
  WEIDMULLER / GES / OBBO BETTERMAN


  FLUORESAN ARMATÜR BALASTLARI
  OSRAM/ TRIDONIC / HELVAR


  AYDINLATMA BUS-BAR’LARI
  EAE / SCHNEIDER / LEGRAND


  KABLO TAVALARI
  EAE / TEKOM-PUK / EUROTRAY / KIRAÇ
  / STS


  SIVAÜSTÜ ETANŞ
  PRİZLER CEE TİP
  LEGRAND / SCHNEIDER / VİKO / GEWISS


  ELEKTRİK BORULARI (Halojenden arındırılmış)
  OBBO BETTERMAN / DIETZEL
  UNIVOLT / HEGLER / FRANKISCHE / İPEK


  BORU TESBİT ELEMANLARI (Halojenden arındırılmış)
  OBBO BETTERMAN / DIETZEL
  UNIVOLT /


  HEGLER / FRANKISCHE / İPEK


  SIVAÜSTÜ BUATLAR
  (Halojenden arındırılmış)
  LEGRAND / OBBO BETTERMAN / ENSMET
  / SCHNEIDER


  SPİRAL BORULAR (Halojenden arındırılmış)
  OBBO BETTERMAN / DIETZEL
  UNIVOLT / HEGLER
  / FRANKISCHE / İPEK


  BORU AKSESUARLARI (Halojenden arındırılmış)
  OBBO BETTERMAN / DIETZEL
  UNIVOLT
  / HEGLER
  / FRANKISCHE / İPEK
  Yüklenici,
  bu malzemelerden Yangın Algılama ve Alarm, Acil Anons ve Panik Alarm sisteminin
  ekipmanları (dedektör, buton, modül vs.) için mutlaka İşveren’nin belirlediği
  marka ve modelleri kullanacaktır.


  Nonefood


  Küçük
  mağazalar
  <250 m2
  150 w/m2


  Orta mağazalar
  250 m2 – 500m2
  150 w/m2


  Büyük
  mağazalar
  >500 m2
  135 w/m2


  Food


  Küçük
  restaurantlar m2
  <100 m2
  600 w


  Orta
  restaurantlar
  100 m2 – 200m2
  400 w/m2


  Büyük
  restaurantlar
  >200 m2
  350 w/m2

  8. GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
  8.1. GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER
  Kiracı, teknik ve
  branşa uygun inşaat kurallarına veya kiralayanın talimatlarına ve onaylanan
  çizimlere aykırı davranırsa veya kiralayan resmi makamlarca kiracının nizamlara
  ve kurallara aykırı davrandığı konusunda uyarılırsa, kiracı bu durumu kendisine
  kiralayan tarafından yapılan yazılı ihbarın tarihinden itibaren, 7 (yedi)
  takvim günü içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Eğer Kiracı bu kusur giderme
  yükümlülüğünü verilen süre içerisinde yerine getirmez ise, Kiralayanın kendisi
  bu kusuru giderip masraflarını işletme masrafı ile birlikte kiracıya fatura
  edebilir. Pashador yetkilileri, kiracının tadilat çalişmasını her aşamada
  gözetleyebilir ve uyuşmazlık durumlarında müdahale edebilir ve gerektiğinde
  çalışmaları durdurabilir veya mutabakat halinde değiştirebilir.Kiracının
  işlerinin icrası için seçtiği müteahhit yada taşeronlarının Kiracı’ya,
  münhasıran onun sorumluluğu altında, aşağıdaki hususları yerine getirmeleri
  gerekmektedir;


  * Mesleki ehliyetlerini ibraz etmeleri,

  * Çalışanların yangın vs. gibi tehlikelerle ilgili
  olarak yaptırılması gereken sigorta, prim, aidatı ödendiğine dair
  makbuzların ibraz edilmesi,

  * Merkez işleri çerçevesinde tespit edilmiş bulunan
  hıfzısıhha ve güvenlik yönetmeliğine aynen uymaları,

  * Her müteahhit yada taşeron çalışma alanını korumak
  ve kaza ihtimallerine karşı gerkli tüm önlemleri almaları,

  * Kiracı’nın veya taşeronlarından birinin, kira
  şartnamesine uymaması durumunda, Kiralayan masrafları, riskleri ve
  zararları Kiracı’ya ait olmak üzere
  özellikle aşağıda belirtilen durumlarda ‘eksik ve yanlış’ işleri
  başka bir şirkete yaptıracak ve bu işlerin bedeli + idari teknik gözetim
  için %15 ilave ile Kiralayan tarafından Kiracı’ya fatura edilecektir.

  * Kiralayanın mallarına verdiği zararın onarımı,

  * İnşaat atıkları, ambalaj veya döküntü parçaların
  ortak alanlara çıkarılmış olanlarının çıkarılması.


  Kiracının
  kiralamış olduğu ve teslim aldığı mağazada yapacağı bütün işler KİRACI’nın
  kendisine aittir. KİRACI kapısının
  anahtarı kendisinde olmak kaydıyla gösterilen kapalı mahalde tamamiyle kendi
  personelini veya taşeronunu/müteahhitlerini çalıştıracağından, bu bölümde
  meydana gelebilecek iş kazaları ve İş Kanunu ihlallerinden KİRACI sorumlu
  olacak, KİRALAYAN sorumlu tutulmayacaktır. İş Kanununun uygulanmasının takip ve
  kontrolleri KİRACI tarafından yapılacaktır. Bu işlerin yapılması esnasında
  doğacak olan tüm yasal sorumluluk tamamiyle KİRACI’ya ait olup KİRALAYAN’ın
  hiçbir yasal sorumluluğu bulunmayacaktır.KİRACI çalışma sırasında kazalara
  karşı her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Olabilecek iş kazalarından ve bu
  kazaların neden olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü kişilere verilen zararlardan dolayı yapılacak her
  türlü tazminat ödemeleri ve zararlarından doğrudan KİRACI sorumlu olacaktır.
  KİRACI yürürlükte bulunan ilgili işler İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
  hükümlerine uyacaktır.
  8.2. ŞANTİYE NİZAMLARI
  Kiracı, Pashador
  yetkililerine tadilatlarına başlamadan önce tüm gerekli, geçerli planları ve
  geçerli bir inşaat zaman planını ibraz etmek durumundadır. Bu durum
  gerçekleşmeden ve kiracı gerekli onayları tamamlamadan dükkan kendisine teslim
  edilmeyecektir.Dükkan tesliminden sonra kiracı ve yetkili kıldığı mimar /
  yüklenici firması aşağıda bahsi geçen tüm kurallara uymalıdır. Kiralayan’ın
  yetkilileri şantiye aşamasının her anında mağazaları onaylı projelere ve
  Dekorasyon El Kitabı’nda bahsi geçen nizamlara uygunluk açısından
  denetleyeceklerdir. Uyuşmazlık veya hatalı imalat durumlarında müdahale
  edebilir ve gerektiğinde çalışmaları durdurabilir.Kiracılar, dekorasyon
  çalışmalarına başlayabilmek için teslimden sonra öncelikle projesine uygun
  nihai panosunu veya geçici şantiye panosunu getirerek ehil ve yetkili bir
  elektirikçiye montajını yaptırmalıdır. Şantiye panosunda kaçak akım rölesi ve
  topraklama iş güvenliği açısından kesinlikle bulunmalıdır. Ancak bu işlemlerden
  sonra şantiye elektriği dükkan için sağlanacaktır.Kiracı çalışmalara başlamadan
  önce dükkan cephesinin, Mall (Ticari alan Pasajı) ile ilişiğini alçıpan ,
  branda, ahşap panel, betopan panel vs. yardımı ile kesecektir. Ticari alan
  açılmış ise bu işlem düzgün beyaz boyalı
  tek yüzlü alçıpan ile yapılacaktır.Kiracı Ticari alan Yönetimine dekorasyon
  aşamasında çalışacak yüklenici grubun ve çalışanlarının isimlerini bildirecek
  ve gerekli olan sayıda yaka kartını bu yolla temin edecektir. Bina içerisinde
  ve giriş çıkışlarda bu kartların kişilerin üzerinde görünür biçimde asılı
  olması gerekmektedir.
  Bina içerisinde ve
  kiralanan alanlarda 18 yaşından küçük işçi çalıştırmak yasalar yoluyla da
  engellenmektedir. Bu tür çalışanlar binaya alınmayacaktır.Şantiyede yanıcı –
  patlayıcı madde bulundurulmayacak veya kullanılmayacaktır. (LPG, piknik tüpü,
  vs.) Şantiyede görünür ve kolay ulaşılabilir bir yerde yangın söndürme cihazı
  bulundurulacaktır.Şantiye esnasında kullanılacak olan kaynak makinesinin gücü
  sigortalarla uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde elektirik tesisatında oluşacak
  kalıcı zararların sorumluluğu kiracıya aittir.Kiracı iş programında cephe
  montajına mümkün mertebe önem vermeli ve en kısa sürede tamamlamalıdır.Dekorasyon
  amacı ile kiracıların dükkanlarında çalışan işçi ve ustalar Ticari alan
  dahilinde ortak alanlar, diğer dükkanlar, otopark gibi mekanlarda bir zarara
  sebep olması durumunda, bir tutanak tutularak kiracıya bildirilecek, zarar
  giderilecek ve kiracıya fatura edilecektir.Kiralanan alan dahilinde yapılacak
  çalışmalardan ve çalışan işçilerden Kiracı sorumludur.İş güvenliği ile ilgili
  önlemler Kiracı tarafından alınacaktır.Dekorasyon aşamasında dükkanlardan
  çıkacak çöp ve molozlar (inşaat atığı) binadan çıkarılacak ve gösterilen yere
  bırakılacaktır.Giriş çıkışlar esnasında tarafınıza bildirilecek kapılar,yollar
  ve güzergahlar kullanılacak olup,
  çalışanların diğer bölgelere girişi engellenecektir.
  9. İLGİLİ BİRİMLER
  Kiralama
  Bölümü
  .....................
  10. SON SÖZ
  Bir Ticari alan’nin planlanması,
  projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesi, tüm katılanların büyük özverisini
  gerektirmektedir. Bu gayretlerin en verimli şekilde kullanılabilmesi için bu
  Teknik ve Dekorasyon Şartnamesi oluşturulmuştur. Eğer
  bu Şartname Kitabı içerisindeki bazı bilgilerin kira sözleşmesi hükümleri ile
  uyuşmadığı görülür ise, bu konu teknik ve finansal yapımcının onayına
  sunulacaktır.
  Kira sözleşmesi eki olan bu ‘Mağaza Teknik ve
  Dekorasyon Şartnamesi’ Kiracı tarafından teslim alınmış, okunmuş ve kabul
  edilmiştir.
   
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş