Temlik Nedir ?

#1
Temlik nedir?

Temlik, kelime anlamı olarak "mülk olarak verme" anlamına geliyor. Ayrıca temlik, bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi için de kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkıyor.Alacağın temliki, hukuki bir işleme dayalı olarak bir alacağın bütün hak ve vecibeleri ile birlikte alacaklıdan (temlik eden, devir eden) başka bir kişiye (temellük eden, temlik alan, temlik edilen, devir alan) devir edilmesi. Değişik amaçlarla yapılan temlik, genellikle tediyenin sağlanması (borcun ödenmesi) için yapılmaktadır.Temlik çeşitleri nelerdir?- Rızai Temlik

Alacağı temlik eden ile temlik alan arasındaki bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleşen bir temlik yöntemidir.- Kanuni Temlik

Alacağın, belli olayların gerçekleşmesi üzerine kanundan ötürü bir başkasına geçmesidir. Ölüm olayının gerçekleşmesi halinde ölen kimseye (murise) ait alacakların kanundan ötürü mirasçılara geçmesi gibi. Burada alacaklar, rızai temlikteki gibi bir hukuki muamele ile değil, kanun gereği olarak kendiliğinden devredilmiş olmaktadır.Kanuni temlikte alacaklının rızasına dahi gerek olmadığı gibi, ayrıca bir hukuki işlem yapılmasına dahi gerek bulunmamaktadır.- Kazai Temlik

Alacağın bir mahkeme hükmüyle temlik edilmesidir. Örneğin mirasçılar mirasın taksiminde anlaşamadıkları için mahkemeye başvurarak taksimin hakim tarafından yapılmasını talep ettikleri taktirde hakim, bu talep üzerine payları taksim edip mirasçılara tahsis eder. İşte hakimin tahsis ettiği bu paylar içinde bulunan alacaklar mirasçıya mahkeme hükmüyle devredilmiş olur.Kanuni temlikte olduğu gibi kazai temlikte de alacaklının rızasına dahi gerek olmadığı gibi, ayrıca bir hukuki işlem yapılmasına dahi gerek bulunmamaktadır.Temlikname örneği:...................... TEMLİKNAMETEMLİK EDEN.............................. :TEMLİK ALAN .............................: Temlik Kime veriliyorsa o gerçek veya tüzel kişi ismi yazılır.

TEMLİK KONUSU ALACAK :

TEMLİK BORÇLUSU ...............:

_____________________ (Temlik Borçlusu)’dan olanalacaklarımızın ________________-TL’sına kadar kısmını, açılmış ve açılacak her nev’i kredilerden doğmuş ve doğacak borçlar ile her ne suretle olursa olsun, asaleten veya kefaleten doğmuş ve doğacak tüm borçların teminatını teşkil etmek üzere, X Kişisine, Şirketine gayrıkabili rücu olmak üzere devir ve temlik ettik.Temlik edilen alacak üzerinde, X Kişisinin, Şirketi'nin kayıtsız ve şartsız tasarruf yetkisi bulunduğunu; tahsile tamamen mezun ve yetkili olduğunu; temlik konusu alacağın mevcudiyetini ve ödemelerinin, X Kişisine, Şirketine yapılacağı hususlarının temlik borçlusu ile birlikte zamin olarak, temlik borçlusu ____________ (Temlik Borçlusu)’dan teyidini sağlayacağımızı; temlik edilen alacağın evvelce başkasına temlik edilmediğini, üzerinde rehin, haciz gibi herhangi bir takyidat bulunmadığını; temlik edilen alacakla ilgili işlemlerin yürütülmesinden, X Kişisinin, Şirketinin sorumlu olmayacağını; alacağın tahsilini teminen her türlü yardımda bulunacağımızı; alacakta meydana gelebilecek değişiklikleri derhal X Kişisine, Şirketine bildireceğimizi; temlikin X Kişisi, Şirketi tarafından istenildiği anda __________________ (Temlik Borçlusu)’ne ihbar edilebileceğini beyan ve taahhüt ederiz.

__/__/20__......................Temlik Eden .................................................. ..................Temlik Alan

NOT:

1. Temliklerin yazılı olma esası vardır.

2. Tastik zorunlu olmamakla birlikte, herhangi bir itilaf halinde, hukuki sonucunu güçlendirmek için noter tastiki daha doğru olacaktır.

3. İhale ve sair yollar ile alınan işlere ait temlikin 3. şahıslara devirleri ile ilgili, sözleşmede hükümler yer almaktadır. (İdareden izin almadan temlik verilemez. vb.) gibi bu durumda bu esasa uymak gerekir.

4. Temlikler bir alacak hakkı doğduğunda hüküm ifade eder.

5. Doğmayacak bir alacak için temlik verilemez, verilse de hükümsüzdür.Temlik sözleşmesi örneği:TEMLİK SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan, [..................Temlik Eden’in adı soyadı/ticaret unvanı.....................] (Temlik Eden) ile diğer taraftan [..................Temlik Alan’ın adı soyadı/ticaret unvanı.....................] (Temlik Alan) arasında aşağıdaki şartlarla bir Temlik Sözleşmesi akdetmişlerdir.1. KonuTemlik Eden, [..................temlik borçlusu mal Alıcısı’nın adı soyadı/ticaret unvanı.....................] ( Alıcı ) ile aralarında aktedilmiş [..../...../..........] tarihli Satış Sözleşmesi çerçevesinde sattığı mal bedellerine ilişkin [..../....../..........] tarihli [............] Sıra No.lu fatura konusu [........rakam ve yazı ile miktar............] YTL tutarındaki alacağının tamamını, [.........................Temlik Eden-Temlik Alan arasındaki sözleşme ya da işin adı...............................] dolayısıyla doğmuş/ doğacak bütün borçlarının teminatını teşkil etmek üzere Borçlar Kanunu’nun 162. maddesi ve devamı hükümleri gereğince gayrikabili rücu olarak Temlik Alan’a devir ve temlik etmiştir.2. Temlik Eden’in TaahhütleriTemlik Eden, işbu temlik sözleşmesinin imzalandığı tarihte Madde 1.’de belirtilen tutar kadar doğmuş ve doğacak alacağı bulunduğunu, alacağın varlığına ilişkin tüm belgeleri Temlik Alan’a ibraz edeceğini ve bu alacakların daha önce hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiye devir ve temlik edilmediğini, Alıcı’nın Temlik Alan’a B.K.167 uyarınca takas dahil herhangi bir def’i öne sürmesi durumunda dahi borçtan sorumlu olacağını, İşbu Temlik Sözleşmesini Alıcı’ya ihbar ederek sözleşmenin kayıtlarına işlendiğinin ve temlik edilen tutarların Temlik Alan’a ödeneceğine dair bir teyit yazısı alarak Temlik Alan’a ibraz edeceğini, Alıcı ile arasındaki temlik edilen alacakların kaynağını teşkil eden sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi veya sözleşmenin uygulanmasını olumsuz yönde etkileyen bir vakanın gerçekleşmesi halinde bu hususları derhal Temlik Alan’a bildireceğini,beyan, kabul ve taahhüt eder.3. Temlik Alan’ın YetkileriTemlik Alan, yapılan ödemelerin izlenmesi için gerekli her türlü belge, hesap ve kayıtları incelemeye ve Temlik edilen alacağı/alacakları takibe, talep, tahsil ve ahzu kabza ve tahsil edilen bedelleri Temlik Eden’in kullandığı/kullanacağı hertürlü kredilerden doğan borçlarına mahsup etmeye yetkilidir. Temlik Alan, alacakla ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda sorumlu olmadığı gibi, mütemerrid Temlik Borçlusu’nu kanunen takip zorunluluğunda değildir.

Taraflar işbu Temlik Sözleşmesi gereğince yapılacak ödemelerin ifa yerinin .................................... olması konusunda mutabık kalmışlardır.4. Yetkili Mahkemeİşbu Temlik Sözleşmesinden doğabilecek uyuşmazlıkları çözümlemeye [..........il ya da ilçe adı................] MahkemeherBelge.com ve İcra Daireleri yetkilidir.5. İhtar ve İhbarlarTaraflar arasındaki her türlü ihtar ve ihbarlar yazılı olarak yapılacak ve tarafların aşağıda imzalarının altında belirtilen adreslere bu ihtar ve ihbarlar ulaştığında usulüne uygun tebliğ gerçekleşecektir.6. Damga Vergisiİşbu sözleşmeden doğacak Damga Vergisi, Temlik Edenle ait olup, onun tarafından ödenecek ve ödendiği hususu Temlik Alanla tevsik edilecektir.İşbu Temlik Sözleşme taraflar arasında [...] nüsha olarak [..../...../..........] tarihinde imzalanmıştır.TEMLİK EDEN TEMLİK ALAN[........adı soyadı/ ticaret unvanı...........] [........adı soyadı/ ticaret unvanı...........]Adres [:...........................................] Adres: [..............................................]

Vergi No./ T.C. Kimlik No: [.................] Vergi No./ T.C. Kimlik No: [...................]
 

Son gönderiler

Üst