Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi noter masrafı!

Berat

Daimi Üye
#1
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi


Alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek, alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan ve noterlerce düzenlenen sözleşmeye taşınmaz satış vaadi sözleşmesi deniyor. Daha sonra ileride yapılacak olan asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşmedir. Bu sözleşmeyi düzenlemeye ancak noterler yetkilidir. Noterlerce düzenlenen satış vaadi sözleşmesi geçerli sayılıyor.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tapuya tescili ise şart koşuluyor. Bu ileride satıcı ve alıcı arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkmaması için yapılıyor.Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi noter masrafı ise aşağıda yer alıyor.

Noter işleminin mali Yönü:

- Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 12 nolu Pozisyonu uyarınca sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından Binde 5.4 oranında harç tahsili gerekiyor.


- Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

- Satış vaadinin devrinde tesisinde ki harçlar ve vergiler alınır ancak eski şerhin terkini için ayrıca harç alınmıyor.


Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, ilgilisine ayni hak değil sadece kişisel hak sağlıyor. Taraflar arasında düzenlenmiş olan satış vaadi sözleşmesinin tapu kütüğüne şerh edilmesini sözleşme taraflarından herhangi biri talep edebiliyor. Sözleşme noterde usulüne uygun olarak düzenlendiği takdirde tapu kütüğüne şerh edilmese dahi geçerli oluyor. Ancak bu durumda satış vaadi sözleşmesi ile kendisine taşınmazın satılacağı taahhüt edilen taraf tapu kütüğündeki kayıtlara dayanarak işlem yapan üçüncü kişilere karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamıyor. Sözleşme tapuya şerh edildiği takdirde, kişisel hak güçlenecek ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebiliyor.
 

Son gönderiler

Üst