Satış Vaadi Sözleşmesi Tapu Şerhi

Berat

Daimi Üye
#1
Satış vaadi şerhi tapu harcı!

Satış vaadi sözleşmesi, ilerideki yapılacak satış işleminin taahhüdü niteliğinde olan bir ön sözleşme oluyor. Taraflar arasında yapılan bu sözleşme ilgili taşınmazın tapusuna şerh edilebiliyor.

Şerh, satış vaadinin tapu siciline şerhinden itibaren 5 yıl geçerli oluyor. Bu sürenin sonunda taşınmaz mal malikinin talebi ile ve her zaman içinde satış vaadi lehdarının talebi ile terkin ediliyor. Terkininde maktu terkin harcı alınıyor.

Tapuya satış vaadi şerhi konulabilmesi için gerekli belgeler ile tapuya müracaat edilmesi gerekiyor. Ayrıca, satış vaadi şerhi tapu harcının da ödenmesi gerekiyor.

İstenen Belgeler

1. Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı

2. İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge (vekaletname vs.)

3. Noterce düzenlenmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

4. Taşınmaz mal bina ise deprem sigortası

Satış vaadi şerhinde; Lehine satış vaad edilenden binde 6,83 tapu harcı tahsil ediliyor. Satış vaadi şerhi terkini işleminde ise tapu harcı olarak; Maktu terkin harcı tahsil ediliyor.

"12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra. Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden (Binde 6,83)"
 

Son gönderiler

Üst