Noter satışı tapu yerine geçer mi ?

Berat

Daimi Üye
#1
Noter satışı tapu yerine geçer mi?

Bir gayrimenkulü ileri bir tarihte satın almak için Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yapılıyor. Sözleşme; alıcı ve satıcı taraflar ile Noterde hazırlanarak hazırlanıyor.

Satış vaadi sözleşmesi ile belirlenen satış bedelinin ödenmesi ile vaad edilen taraf sözleşmeye dayanarak tapu iptali ve tescili isteminde bulunabilir. Peki, noter satışının geçerliliği nedir? Noter satışı tapu yerine geçer mi?

Noter önünde re'sen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak sağlayan sözleşme türü olarak nitelendiriliyor.

Satış sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi gerekiyor. Aksi halde asıl satış olan tapu devrinin ne zaman yapılacağı, satış bedeli, noter dışında hazırlanarak, imzaları noterde atılarak, tasdik edilmiş satış vaadi sözleşmeleri geçersiz sayılıyor.

Bu doğrultuda Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E.2007/1266 K.2007/2679 13.03.2007 tarihli kararı ile vaad edilen tarafın tapu iptali veya tescili talebinde bulunabilmesi için satış vaadi sözleşmesi ile kararlaştırılan satış bedelini ödemesi gerektiğini açıkça belirtmiştir.

Yargıtay benzer bir kararında da belirli koşullar gerçekleştiğinde davacının cebri tescil talep hakkı olduğunu belirtmiştir. Ancak vaad edilen vadesinde borcunu ödememiş ise satış vaadi sözleşmesi iptal edilebilecek ve tapuda konulan şerh sildirilebilinecektir.

Taraflar arasında noterde onaylanmayan satış sözleşmesi M.K. 634, B.K. 213 ve Tapu Kanunu'na 26. maddesi uyarınca geçersiz kabul ediliyor.

Vaad alacaklısı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile mülkiyet devir borcu yüklenen satıcıdan edim yerine getirilmediğinde Türk Medeni Kanunu'nun 716. maddesi uyarınca açacağı tapu iptali tescil davasında borcun hükmen yerine getirilmesini isteyebiliyor.

Ancak vaad edilen vadesinde borcunu ödememiş ise satış vaadi sözleşmesi iptal edilebilecek ve tapuda konulan şerh sildirilebiliyor.
 

Son gönderiler

Üst