Müteahhitlik sözleşmesi örneği

Uzman

Aktif Üye
#1
Müteahhitlik sözleşmesi örneği!

Müteahhitlik sözleşmesi, arsa sahibi veya sahipleri ile arsa payı karşılığı inşaatı yapmayı taahhüt eden yüklenici arasında imzalanıyor. Müteahhit arsa üzerinde inşaatı yapma, arsa sahibi de inşaatın bitiminde müteahhide anlaşılan miktarda bağımsız bölüm devretme sözü verir. Müteahhitlik sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor.


GAYRİMENKUL VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

MAL SAHİBİ

MÜTEAHHİT

ARSANIN TOPLAM DEĞERİ


Düzenleme şeklinde bir gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesini istediler.

Kendilerini yukarıda yazılı kimliklerinden tanıdığım gibi ve yasal yeteneklerinin bulunduğunu, okuryazar olduklarını anladım.

Bunun üzerine birlikte söze başladılar ve dediler ki:

MADDE-1 TANIMLAR

İşbu sözleşmede kullanılan aşağıdaki deyimler, aşağıdaki şekilde anlaşılacaktır.

D-GAYRİMENKUL MALİKİ :…………………….olup aşağıda kısaca “gayrimenkul Maliki” diye anılacaktır.

E-MÜTEAHHİR :……………………. Olup aşağıda “Müteahhit” diye anılacaktır.

1- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu ARSA SAHİPLERİ’nin
Ankara İli, Kazan ilçesi, .................mahallesi, .............mevkiinde kain Pafta No…….. Ada No……. Parsel No….’ Sini kapsayan toplam ..........m2 arsası üzerinde kat karşılığı inşaatı işidir.

a- Arsa sahipleri kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği yapılacak inşaatlara mukabil arsanın %.....ini………………….TL karşılığında müteahhit firmaya takririni verecektir.Buna mukabil Müteahhit firma arsa sahibine TEKNİK ŞARTNAME’de belirtildiği şekilde Ümraniye Belediyesi’nin vereceği İmar durumuna göre belirlenecektir.( Şu anki imar durumuna göre emsal ....... ‘dan hesap edilerek) arsanın %.....’ine tekabül eden daireleri anahtar teslimi şeklinde verecektir.

İşbu vaat ve taahhüt ve devir ve ferağ şekli ileriki maddelerde de açıklandığı gibidir.taraflardan MÜTEAHHİT yapılan işin değerinin kendisine bırakılacak arsa payları değerinde fazla olduğunu iddia edemeyeceği gibi ARSA SAHİPLERİ’de arsa payına karşı sahip olacağı bağımsız bölümlerin daha düşük olduğunu iddia edemezler.İşbu sözleşmenin geçerli olabilmesi için emsal ...... uygulaması için yeterli sayıda parsellerin mevcut olması gerekmektedir ve sure bu tarihten itibaren başlar.

2- AVAN PROJE VE TEVHİT İŞLEMLERİ

a- MÜTEAHHİT yapılacak inşaatın imar durumuna göre tarafların bu sözleşmenin 4. maddesinde anlaştığı m2 ve daire adetlerine göre düzenlenecek avan projeleri işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip (otuz) gün içinde hazırlayarak ARSA SAHİPLERİ’nin yazılı onayına sunacaktır.

b- MÜTEAHHİT sözleşme konusu parselleri tevhid ederek tek parsel haline getirme işlemlerine işbu sözleşmenin imzasını müteakip derhal başlayacaktır.ARSA SAHİPLERİ MÜTEAHHİTE tevhit işlemlerini başlatabilmesi için gerekli olan vekaletleri işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip teslim edeceklerdir.Bu vekaletname tapuda atılacak son imzayı kapsamayacak ve ARSA SAHİPLERİ MÜTEAHHİT’in Madde 2-a’ya göre hazırlayacağı yazılı onay verdikten sonra bu imzaları tapuya bizzat gelerek kendileri veya MÜTEAHHİT dışında tayin edecekleri vekilleri atacaktır.Ayrıca ARSA SAHİPLERİNİN MÜTEAHHİT’e verdikleri vekaletname iş bu sözleşmenin 12. maddesinde belirtilen fesih koşullarının gerçekleşmesi durumunda hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın geçersiz olacaktır.

c- Tevhit işlemlerinin tamamlanmasını müteakip MÜTEAHHİT, ARSA SAHİPLERİ’nin son onayını alarak projeleri Kazan Belediyesi’nde tasdik ettirerek temel ruhsatını alacak ve temel ruhsatı ile birlikte inşaata başlayacaktır.

3- YAPILACAK İNŞAATIN TARİFİ VE KAPSAMI

Mevcut imar durumuna göre arsa üzerinde ARSA SAHİPLERİ’nce onaylanacak avan projeye göre iskan edilebilir, site özellikli bloklar, lüks konut inşaatı; daire başına en az 1 araçlık kapalı yer altı otoparkı, yaz kış hem açık hem de kapalı olarak kullanılabilen ısıtmalı yüzme havuzu, sosyal tesisler, bahçe ve çevre düzenlemesi,bahçe duvarları ve bekçi kulübeleri yapılacaktır.Sosyal tesisler ve tenis kortunu içerecektir.yapılacak tüm kaba ve ince işlerin malzeme, işçilik ve kalite MÜTEAHHİT tarafından yapılacaktır.Teknik şartname işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Projeler: Yukarıdaki işlemlerin yapımı için gerekli mimar, statik, elektrik,mekanik ve ısı yalıtım projeleri ARSA SAHİPLERİ’nin tayin ettiği temsilcinin görüşü alınacaktır.Mimari projelerde, yapıda kullanılacak malzemeler için ARSA SAHİPLERİ’nin temsilcisinin onayı alınacaktır.Statik projeler birinci derece deprem bölgesine göre yapılacaktır.yapı temelleri rayda temel olacaktır.En az C30 kalitesinde beton kullanılacaktır.

4- ARSA SAHİPLERİNE VE MÜTEAHHİT’E KALACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

Belediyenin vereceği imar durumuna göre taraflar oranları nispetinde daire alacaklardır.Parsellerin yüzölçümleri farklı olduğundan ARSA SAHİPLERİ ile MÜTEAHHİT arasında arsa karşılığı inşaat sözleşmesi orantıları daire yüzölçümleri ve adetleri üzerinde mutabık kalınmıştır.MÜTEAHHİT her bloğun ½ hissesine karşılık düşen daireleri aldıktan sonra ARSA SAHİPLERİ’ne kalan dairelerin paylaşımı ise hisseleri oranında eşit şekilde daireler paylaşıldıktan sonra şerefiye durumuna göre geriye kalan daireler kur’a ile teslim edilecektir.Şerefiye oranları ARSA SAHİPLERİ’ne yardımcı olmak maksadıyla MÜTEAHHİT tarafından belirlenecektir.Taraflar bunu şimdiden kabul eder.

5- KAT İRTİFAKI KURULMASI VE MÜTEAHHİT’E DEVİR

Belediye’den inşaat ruhsatı alınması sırasında tasdikli projelere uygun olarak Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre ve 4. maddedeki paylar oranında kat irtifakı site adına tesis olacaktır.

Kat irtifakı kurulması ile ilgili olarak hazırlanacak yönetim planı taraflarca müşterek bir çalışma ile hazırlanacaktır.MÜTEAHHİT’e inşaat karşılığı devredilecek arsa payına karşılık gelen daireler, inşaatın aşağıda belirtilen aşamalarında, belirtilen adetlerde arsa payı için tapudan ferağ verilmek suretiyle peyderpey devredilecektir.MÜTEAHHİT’e ait dairelerin devir koşulları:

a- Su basmana kadar olan tüm inşaat tamamlanıp temel üstü ruhsatı alındıktan sonra %25’i

b- Betonarme işleri bitirilip, duvar ve çatı tamamlandığında %20’si

c- Blokların dış cephe kaplama ve boyaları bitirilip doğrama ve camlar takıldıktan sonra %20’si

d- Blokların iç dekorasyon ve ince işleri ile bahçe tanzimi, peyzaj işleri, bahçe duvarları ve kalan tüm işler bittikten sonra %15’i

e- Geçici kabul yapıldıktan sonra bölüm f’deki 2 daire haricinde kalan daireler

f- Kusurlar giderilip iskan alındıktan sonra tamamı

Olmak üzere tapudan devredilir.Ferağ sırasında devredilecek irtifaklı arsa payları karşılığı olacak bağımsız bölümlerin seçimi MÜTEAHHİT’e ait olacaktır.Bu devir ve ferağlar sırasında alıcı ve satıcı tarafından ödenmesi gereken tapu harcı ve giderlerin tümü MÜTEAHHİT tarafından karşılanacaktır.

MÜTEAHHİT arsa payı devralma hakkını doğrudan kendi üzerine alabildiği gibi, birer adetlik parçalar halinde daire sattığı müşterilere de doğrudan ARSA SAHİPLERİ tarafından verilmesini isteyebilir.ARSA SAHİPLERİ vekilleri aracılığı ile veya bizzat tapu verme yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludurlar.Arsanın tamamı üzerinde kat ittifakı ARSA SAHİPLERİ adına kurulmuş olması nedeniyle MÜTEAHHİT’in talep ettiği tapu hangi hissedarın üzerinde ise o hissedar bu mükellefiyeti yerine getirmek zorundadır.MÜTEAHHİT’e ait olup ta ARSA SAHİPLERİ üzerinde bulunan daireler, üzerinde bulunan ARSA SAHİPLERİ’nin değil, tüm ARSA SAHİPLERİ’nin teminatı hükmündedir.ARSA SAHİPLERİ MÜTEAHHİT’in tapusunu verme yükümlülüklerini, MÜTEAHHİT’in talebinden en geç üç gün içinde yerine getirmelidirler.Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ARSA SAHİPLERİ’ne MÜTEAHHİT bir ihtar çeke ve yedi günden az olmamak üzere süre tanır.Bu süre içinde de haklı nedenlerle yükümlülüğünü yerine getirmeyen arsa hissedarı MÜTEAHHİT’e MÜTEAHHİT’in uğrayacağı kar kaybını ödemekle yükümlüdür.

6- TESCİL ŞERHİ

İnşaat ruhsatları alındıktan ve inşaata bilfiil başlandıktan sonra taraflardan herhangi biri diğerinin rızasına gerek olmaksızın işbu sözleşmeyi tapuya şerh ettirebilir.

7- MÜTEAHHİT’E AİT MASRAFLAR

a- Sözleşme, tevhid ve projelendirme sırasında doğacak her türlü harç, vergi, teknik eleman ücretleri, tüm proje tasarım ücretleri ve masraflar

b- Projelendirme ve proje tasdiki sırasında gerekli evrakın tanzimi, masrafları, proje tasdik harcı, teknik eleman tasdik harcı, proje vize harçları ve inşaat ruhsatı alınması ile ilgili masraflar, inşaat ve işgaliye harçları

c- Binanın kat irtifakı sırasında doğacak harç ve masraflar

d- İşin idaresi, kullanılacak her türlü alet, edevat, makine, taşıt vesairenin alınması ve muhafazasının masrafları

e- İşin yapılması için gerekli inşaat masrafları ile inşaatı devamı süresince bütün yollarda trafik akışının temini için gerekli tedbirlerin alınması ve bunlara ait masraflar

f- MÜTEAHHİT adına çalışan personel ve işçinin her türlü ücretleri ile iş kazası olması halinde bunlara ait tedavi ve tazminat gibi masraflar

g- İş yerinde alınacak koruma ve emniyet tedbirlerinin gerektirdiği masraflar MÜTEAHHİT’e ait olacaktır.

h- Bağımsız bölümlere yapı kullanma izni alınması sırasında Belediye’ye, Odalar’a teknik sorumlulara özetle işin ifası ile ilgili tüm vergi ve harçlar MÜTEAHHİT’e aittir.

i- İnşaat sırasında komşu parsellere, yola, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, vs. tesislere verilecek zararlardan MÜTEAHHİT sorumludur.

j- MÜTEAHHİT’in sorumluluğuna giren konularda üçüncü şahıs, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ARSA SAHİPLERİ aleyhine açılabilecek davalarda tüm dava masrafları ile ARSA SAHİPLERİ’nce tutulacak avukatların vekalet ücretleri MÜTEAHHİT’e aittir.

k- MÜTEAHHİT’in yukarıdaki kendisine ait olan masrafları yapmamasından dolayı ARSA SAHİPLERİ’nin zarar görmesi durumunda bu zararlar işin sonunda kati teminattan kesilecektir.

8- ARSA SAHİPLERİNE AİT MASRAFLAR

a- İşbu sözleşmenin imzalanmasından öncesine ait varsa belediyesinin tahakkuk ettirdiği emlak vergisi ve sair benzeri vergi ve cezaları, tapunun üzerinde ipotek veya şerh varsa bunların kaldırılmasıyla ilgili masraflar

b- ARSA SAHİPLERİ’nin kendilerine ait bağımsız bölümlerde üçüncü şahıslara yapacağı devirlerden doğacak her türlü harç ve masraflar ile vergiler ARSA SAHİPLERİ’ne aittir.

c- Kat mülkiyeti işlemleri MÜTEAHHİT tarafından yürütülecektir.Anahtar teslimi ve iskan müsaadesine kadar (İSKAN vergi ve harçlar dahil) Belediye işgal ve cezaları tüm tapu masrafları belediye otopark ücretleri, kat irtifakı kurumsal ve kat mülkiyet giderleri vs. MÜTEAHHİT’e aittir.

d- İnşaatın başlangıcından anahtar teslimi bitimine kadar ARSA SAHİPLERİ’nin yukarıda belirtilenlerden başka hiçbir harç, vergi veya gider yükümlülüğü yoktur.ARSA SAHİPLERİ’ne ait özel istekler hariç.

9- İŞİN SÜRESİ

MÜTEHHİT sözleşme tarihinden itibaren ........ (....) ay içerisinde inşaat ruhsatını alacaktır.Toplam inşaat süresi ............. (........) ay olacaktır.Dekorasyon ve ince işleri ile bahçe tanzimi, peyzaj işleri, bahçe duvarları ve kalan tüm işler tamamlanacak ve daireler anahtar teslimi olarak ARSA SAHİPLERİ’ne teslim edilecektir.Geçici kabul sırasında tespit edilecek eksik ve kusurlu işler varsa bir (1) ay içerisinde giderilecektir.Sonuç olarak inşaat ruhsatı taihinden itibaren otuz (30) ay içerisinde sözleşme konusu tüm inşaat eksiksiz ve kusursuz olarak ARSA SAHİPLERİ’ne teslim edilecektir.ARSA SAHİPLERİ ile MÜTEAHHİT aralarında yazılı mutabakat sağlayarak mevcut projede bir değişiklik yaparlarsa bu değişiklik için ek bir süre MÜTEAHHİT’e verilecektir.

10- TAZMİNAT VE ŞARTI CEZA

MÜTEAHHİT sözleşmede belirtilen süreler içinde belirtilen işleri tamamlamakla yükümlüdür.(İskan alımı hariç) yukarıda belirtilen her bölümdeki işleri belirtilen sürede tamamlayamadığı takdirde; geçen her ay için ARSA SAHİPLERİ’ne büyük daireler içn .............TL (.............Türk Lirası) karşılığı gecikme tazminatı ödeyecektir.Gecikmeler 1 (bir) yılı geçtiği takdirde yukarıdaki gecikme tazminatlarına ek olarak her ay için bir misli de Şartı Ceza eklenecektir.İskan alımı ile ilgili bir gecikme olduğu takdirde ilk bir (1) yıl tazminat ve şartı cezaya girmeyecek, yukarıdaki tazminat ve şartı cezalar 1 (bir) yıldan sonra başlayacaktır.ARSA SAHİPLERİ kendilerine düşen daireleri üçüncü şahıslara sattıkları veya herhangi bir şekilde devrettikleri takdirde bu dairelerin yeni malikleri işbu sözleşme hükümlerinden aynen yararlanırlar.Bu daireler için alıcıya teslim taahhüdünü MÜTEAHHİT verecektir.Eğer doğarsa gecikme tazminatlarını ödeme sorumluluğu da MÜTEAHHİT’e aittir.Sözleşmenin 24. maddesinde tarif edilen mücbir sebeplerin oluşması halinde, mücbir sebeplerin başladığı tarihten sonra oluşabilecek gecikmeler için cezai şartları uygulanmayacak ve tazminat ödenmeyecektir.MÜTEAHHİT yukarıdaki ceza ve tazminatları ödemediği takdirde kati teminattan kesilecektir.

11-SÖZLEŞMENİN FESHİ

ARSA SAHİPLERİ yukarıda belirtilen veya kanundan doğan nedenlerle tek tarflı fesih hakkını kullanabilmek için bu sözleşmeye ARSA SAHİPLERİ olarak imza eden maliklerin ¾ çoğunlukta verecekleri karar ile MÜTEAHHİT ’e gerekçeli bir ihtarda bulunmak ve ihtar ettiği hususun düzeltilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yeterli zamanı tanımak zorundadır.

ARSA SAHİPLERİ yazılı ihtarı yaptıktan sonra MÜTEAHHİT gereken gayreti göstermediği takdirde veya yukarıda belirtilen nedenlerle veya kanunda doğan tek taraflı fesih hakıını kullanıp MÜTEAHHİT ‘e yazılı ihtarda bulunduktan sonra MÜTEAHHİT Arsayı ve Şantiye ‘yi ARSA SAHİPLERİ ‘ ne fiilen teslim edecektir.Teslim öncesi inşaatta herhangi bir tahribatta bulunamayacağı gibi,fesih ihbarı anında inşaatta mevcut malzeme ,alet ve edevatı da inşaat dışına nakledemez.

Sözleşmenin,24.maddesinde tarif edilen mücbir sebepler dışında kanundan veya sözleşmeye aykırılık nedeniyle ARSA SAHİPLERİ ‘nce feshi halinde ARSA SAHİPLERİ ’nin MÜTEAHHİT ‘e vermiş oldukları tüm vekaletler hiçbir ihbara gerek kalmaksızın iptal olur.

Fesih hakkının ARSA SAHİPLERİ tarafından kullanılması halinde MÜTEAHHİT o güne kadar almış olduğu veya satmış olduğu Arsa Payı Tapuları ‘nın dışında hiçbir zaman bakiye bir alacak talebinde bulunamaz veya bu konuda bir hesaplaşma isteyemez. Ancak; ARSA SAHİPLERİ ‘ nin tazminat ve şartı ceza talepleri varsa , bu taleplerine herhangi bi hal gelmeksizin MÜTEAHHİT ‘ ten teslim almış oldukları inşaatın yapımına teminat mektubunu nakde çevirerek bizzat devam edebilirler veya diledikleri MÜTEAHHİT ‘ e diledikleri şartlarla vererek inşaatın ikmal ettirebilirler. ARSA SAHİPLERİ ‘ nin başkaca bir zararları olduğu taktirde bunu da MÜTEAHHİT ‘ ten ayrıca talep edebilirler. Bütün bu masraflar kati teminat mektubundan kesilir.

Kanuna ve bu sözleşmeye aykırılık söz konusu olmadığı halde sözleşmenin keyfi olarak ARSA SAHİPLERİ ‘nce feshi halinde ARSA SAHİPLERİ , MÜTEAHHİT ‘ in uğradığı tüm zararları karşıladıktan başka işi yapmamaktan doğan kar kayıplarını da müşterek borçlu olarak karşılamak zorundadır.

12- ARSA SAHİPLERİNİN VEFATI VE MÜTEAHHİT ‘ İN İFLASI

a- ARSA SAHİPLERİ ‘nde vefat eden olduğu taktirde bütün hak ve vecibeleri varislerine intikal eder. Veraset ilamlarını süratle almak , gereken vekaletleri en acil biçimde vermek ve MÜTEAHHİT ‘ in işini aksatmamakla yükümlüdürler. Aksi taktirde MÜTEAHHİt ‘ in zararlarını tüm varisler müşterek borçlu olarak karşılarlar.

b- MÜTTEAHHİT ‘ in feshi, iflası tavsiyesi veya herhangi bir şekil suretle tasarruf yetkisinin kısıtlanmasını sonuçlayacak duruma düşmesi halinde ARSA SAHİPLERİ sözleşmenin sona ereceğini kabul ederler. Bu halde ARSA SAHİPLERİ işin durumuna göre işi yaptırmaktan tamamen vazgeçebilecekleri gibi başka MÜTEAHHİT ve MÜTEAHHİT ’lere arada doğacak haklarına hal gelmeksizin yaptırabilirler. BU halde ARSA SAHİPLERİ sözleşmeden doğan haklarını müşterek borçlu, müteselsil kefillere karşı kullanabilirleri Ayrıca bu zararlar kati teminat mektubundan karşılanır.

13- İMAR DEĞİŞİKLİĞİ HALİ

Bir imar değişikliği halinde yapılabilecek inşaat metrekaresinden herhangi bir değişiklik olduğu taktirde daire taksimleri bu değişikliğe göre yeniden düzenlenecektir.Buna göre, ARSA SAHİPLERİ ve MÜTEAHHİT paylarına düşen daire adet ve metrekareleri , aradaki oran korumak ve yeni imar oranları sözleşmedeki oranda paylara yansıtılmak suretiyle artırılıcak veya azaltılacaktır.

14- DEVİR VE CİRO YASAĞI

MÜTEAHHİT iş bu sözleşmedeki yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye veyaşirkete devir veya ciro edemez , ortak alamaz.

MÜTEAHHİT hissedarları ile hisse miktarları akli listede belirtilmiş olup bu hisselerle devir yapılacağı zaman , MÜTEAHHİT keyfiyeti ARSA SAHİPLERİ ‘ ne yazılı olarak bildirilecek ve muvafakatini alacaktır. Aksi halde ARSA SAHİPLERİ iş bu sözleşmeyi fesih hakkına sahip olacaktır.Sözleşmeyi MÜTEAHHİT olarak imzalayanlar sözleşme esnasındaki payları oranında hissedar olacakları şirkete sözleşmeyi aynı şartlarla devredebilirler. Ancak bu taktirde sözleşmeyi MÜTEAHHİT olarak imzalayanların ve şirketin arsa sahiplerine karşı sorumluluğu müteselsilen devam eder. Bu şartlar arsa sahipleri içinde geçerlidir.

15-VEKALETNAME VERİLMESİ

İş bu sözleşmenin ortak amacına ulaşmak için ve MÜTEAHHİT ‘ in üstlendiği işleri zamanında yerine getirlimesi amacıyla (plan,proje tasdiki,imar durumu,çap, röberti kroki vb. Belgelerin temini,tevhid işlemleri ve iş takibi işleri için) ARSA SAHİPLERİ MÜTEAHHİT ‘ e , iş bu sözleşmenin ve yapılacak işlerin gerektirdiği yetkileri içeren sınırlı bir vekaletname tanzim edip verir.

16-İŞÇİ SİGORTA PRİMLERİ VE VERGİLERİ

MÜTEAHHİT iş bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte işin devamı süresince anlaşmada yazılı hisseler devir edilmemiş olsa dahi çalışacak işçilerin sigorta primleri ve vergilerini ödeyecek , SSK müdürlüğüne ve maliyeye karşı sorumluluk MÜTEAHHİT ‘ e ait olacaktır. Bu konuda ARSA SAHİPLERİ ‘nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

17- İŞİN DEVAMI SIRASINDA KAZA OLMASI

İşin yapılması sırasında meydana gelecek kazalardan ve bunların sebep olacağı tazminat ve zararlardan doğrudan doğruya MÜTEAHHİT sorumlu olacaktır. Yürürlükteki Yapı işlerini ilgilendiren Kanun ve Yönetmeliklerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hükümlerine uyucaktır.

18- HASAR VE ZARAR ZİYAN

İşin yapılması sırasında MÜTEAHHİT ‘in ve çalıştırdığı kişilerin sebep olacağı veya gerekli tedbirleri almamasından doğacak zararların hukuki ve cezai sorumluluğu MÜTEAHHİT ‘ e aittir. Arsa sahipleri aleyhine açılabilecek davaların masrafları, vekalet ücretleri ve ARSA SAHİPLERİ ‘ nin uğrayabilecekleri her türlü zararın maddi ve manevi açıdan tazmini MÜTEAHHİT ‘ e aittir. MÜTEAHHİT Projeye ve ruhsata aykırı inşaat yapmamayı kabul eder ve taahhüt eder. Yaptığı taktirde projeye uygun hale getirme masrafları, hukuki ve cezai sorumluluğu MÜTEAHHİT ‘ e aittir. MÜTEAHHİT ‘ in üçüncü kişilere sattığı , satış vaadi yaptığı veya herhangi bir şekilde devrettiği kişiler ARSA SAHİPLERİ ‘ nekarşı dava açamazlar. Açtıkları takdirde ARSA SAHİPLERİ ‘nin yapacakları tüm masraflar ve tutucakları avukatların ücretleri MÜTEAHHİT ‘ e aittir.

19- İŞYERİNİN MUHAFAZASI VE İNŞAAT SİGORTASI

İşyerindeki her türlü alet , edevat, malzeme, makine, vasıta ve sair malzemelerin muhafazası MÜTEAHHİT ‘ e aittir.

İnşaat ilk inşaat gününden başlamak ve bir yıl içinde yapılacak harcamaları da güvence altına almak koşulu ile deprem, doğal afetler ve inşaat kusurlarına karşı güvence altına altında tutacak miktarda sigorta edilecektir.

20- EMNİYET TEDBİRLERİ

MÜTEAHHİT işin devamı süresince işyerinde işçilerin ve üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişilerin kazaya uğramalarını, zarar görmelerini önleyici emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

21- İŞİN KONTROLÜ

MÜTEAHHİT işin ifası sırasında işin başında sürekli olarak uzman bir teknik eleman bulunduracaktır. ARSA SAHİPLERİ projelerin ve inşaatın kontrolünü istediği an aralarından seçecekleri bir temsilci veya temsilcinin tayin edeceği teknik eleman tarafından kontrol edip denetleyebilirler.Tespit edecekleri eksik ve kusurlu işleri MÜTEAHHİT düzeltmek zorundadır.Her betondan önce demir kontrol için MÜTEAHHİT ARSA SAHİPLERİ ‘ nin temsilcisine haber verecektir.Ancak bu yapı denetim firması aracılığı ile yapılabilir.

22- İŞİN KABULÜ

MÜTEAHHİT ‘ i işin bittiğine dair yazılı müraacatı üzerine , ARSA SAHİPLERİ veya vekili MÜTEAHHİT ‘ le birlikte işyerinde varsa eksik ve kusurları tespit edip bir zabıt tanzim eder. Eksik ve kusurlar için %10 ‘ nu aşmayacak bölümlerinde ise geçici bir kabul yapılır.Daha fazla bölümlerinde ise teslimat yapılmamış sayılır.Eksik ve kusurların ikmali için MÜTEAHHİT ‘ e makul bir süre verir. Süre sonunda belirtilen eksik ve kusurlar bitirilmediği taktirde cezai şart uygulanır.

İşin eksiksiz ve kusursuz olarak bitirildiği durumda ARSA SAHİPLERİ ve MÜTEAHHİT birlikte düzenleyecekleri bir tutanakla işin ön kabulünün yapıldığını tesbit ederler. MÜTEAHHİT bundan sonra iskan müsaadesi için müracaat eder. İskan müsaadesi alınması ile işin kesin kabulü yapılmış olur. Ve bu durumda ARSA SAHİPLERİ imzadan kaçınamaz.

23- MÜCBİR SEBEP

Aşağıdaki belirtilen haller gecikmeler için mücbir sebep olarak kabul edilmiştir:

a- Sözleşme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede hissedebilecek büyük İstanbul depremi.

b- Genel salgın hastalık

c- Kısmi veya genel seferberlik ilanı

d- Hükümet ve resmi makamlarca çalışma , istihsal ve alım-satım imkanını kısmen veya tamamen kaldıracak nitelikte alınacak kararlar ile resmi makamların müsaade , müdahale veya iradelerine bağlı sebeplerden dolayı gecikmeler.

Yukarıdaki maddelerin dışındaki haller mücbir sebep olarak kabul edilmeyeceklerdir. MÜTEAHHİT , mücbir sebeplerden herhangi birinin meydana gelmesi halinde , meydana geldiği tarihi müteakip en geç 30 (otuz) takvim günü içinde ARSA SAHİPLERİ ‘ ne bir dilekçe ile başvurarak süre uzatımı talebinde bulunmak ve ARSA SAHİPLERİ ‘ nin gerekli gördüğü hallerde, meydana gelen olay hakkında resmi makamlardan alacağı kanıtlayıcı belge , ARSA SAHİPLERİ ‘ ne vermek zorundadır.Süre geçirildikten sonra yapılacak başvuru dikkate alınmayacaktır.

Süresi içinde yapılan talep üzerine ARSA SAHİPLERİ , mücbir sebepleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini tahkik ve tespit edecek ve neticeyi MÜTEAHHİT ‘ e bildirecektir.

24- MÜŞTEREK MÜTESELSİL BORÇLULAR

İş bu sözleşme hükümlerinin uygulanması, gerçekleşmesi ve sonuçlarından ,zarar,ziyan ve Tanzimatlarından ve her türlü hukuki,maddi ve cezai mükellefiyetlerinden ARSASAHİPLERİ ‘ ne karşı MÜTEAHHİT sıfatıyla ................İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni temsilen ................. ..................... imza ettiğini beyan ve kabul etmiştir.

25- İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmenin aslından veya uygulamasından doğacak sorunların çözümü için Kadıköy ve Ümraniye mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

26- TAPU VE NOTER HARÇLARININ MATRAHI

İşbu sözleşmenin mahiyeti icabı, arsa hisselerinin devir ve temliklerinde ARSA SAHİBİ ile MÜTEAHHİT arasında bedel olarak para ödenmesi söz konusu olmayacaktır.Ancak tapu ve noter harçlarının matrahı için arsanın son emlak vergisi değerinden, MÜTEAHHİT’e devri vaat edilen %..... arsa payı hissesine tekabül edilerek kararlaştırılmış olup işbu rakamın taraflar için munzam bir borç-alacak vasfı olamayacak, bu rakam sadece bahse konu olan harcamaların yasal hallerde ödenmesine matrah teşkil edecektir.

27- SÖZLEŞMENİN ARSA SAHİPLERİ İÇİN BAĞLAYICILIĞI

ARSA SAHİPLERİ bu sözleşmeyi imzalayarak, sözleşmede ARSA SAHİPLERİ için düzenlenen tüm sorumlulukları şahsen kabul ettiklerini, sözleşme süresince aralarında çıkabilecek ihtilafların çözümünde bu sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumda MÜTEAHHİT tarafından talep edilecek tüm tazminatlardan ve diğer zarar ve cezalardan bu yükümlülükleri yerine getirmeyen ARSA SAHİBİ yada ARSA SAHİPLERİ’nin doğrudan veya şahsen sorumlu olacaklarını kabul ve beyan etmişlerdir.Devir işlemlerinden dolayı doğabilecek zararları ARSA SAHİPLERİ hisseleri oranında paylaşacaklardır.Yukarıdaki maddelerde aksi belirtilmedikçe ARSA SAHİPLERİ arasında alınacak kararlar %51 oy çokluğu ile alınacaktır.Her bir metrekare arsa bir oya karşı gelecektir.
 

Son gönderiler

Üst